Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

«Буряад Уласта буряад хэлэ сахин хамгаалха, болбосоруулан хүгжөөхэ» гэһэн Буряад Уласай гүрэнэй программын хэмжээнэй хүреэндэ үнгэргэгдэхэ Арадай театрнууд болон драмын бүлгэмүүдэй улас тү

19 Апреля 2017

I. Юрэнхы дүримүүд

Фестиваль байгуулагшад: Буряад Уласай соёлой яаман

Фестиваль эмхидхэлшэд: Арадай уран бэлигэй улас түрын түб

Үнгэргэгдэхэ саг болон газар: 2017 оной апрелиин 27–28 Х. Намсараевай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй академическэ драмын театрта

Фестивалиин зорилгонууд болон шиидхэхэ асуудалнууд:

· буряад хэлэ сахин хамгаалга, хүгжөөлгэ болон дэлгэрүүлгэ;

· буряад хэлэн дээрэ зүжэг зохёон байгуулга болон театральна урлал, арадай уран бэлиг хүгжөөхэ талаар гүрэнэй дэмжэлтэ;

· театральна урлал үргэн олон зоной дунда нэбтэрүүлгэ, харагшадай тоо олошоруулга, улас түрэ дотор театрай нэгэдэмэл оршом байгуулга;

· арадай театрнууд, кружогууд болон драмын бүлгэмүүдэй репертуар баяжуулга;

· арадай театрнууд болон драмын бүлгэмүүдэй хүтэлбэрилэгшэдэй, хабаадагшадай мэргэжэлтэ бэлиг дээшэлүүлхэ, дүй дүршэлөө хубаалдаха, зохёохы талаар харилсаха оршон байгуулга.

II. Фестивальда хабаадагшад

Фестивальда хабаадагшад – «Буряад Уласта буряад хэлэ сахин хамгаалха, болбосоруулан хүгжөөхэ» гэһэн Буряад Уласай гүрэнэй программын хэмжээнэй хүреэндэ үнгэргэгдэһэн арадай театрнууд болон драмын бүлгэмүүдэй улас түрын гурбан фестиваль-урилдаануудта илагшад.

III. Фестивальда хабаадаха тухай мэдүүлгэ оруулха гурим

Энэ хэмжээ ябуулгада хабаадахын тулада 2017 оной апрелиин 24 болотор удаадахи документнүүдые оруулха хэрэгтэй:

- мэдүүлгэ-анкетэ (1-дэхи хабсаргалта);

- ород хэлэндэ оршуулагдаһан зүжэгэй текст (харагшадта оршуулхын тулада);

- буклет дотор орохо 2 гэрэл-зураг (3 МБ доро бэшэ электронно хэб соо буулгагдаһан).

Заагдаһан материалнуудые иимэ хаягаар оруулха хэрэгтэй: 670000, Улаан-Үдэ хото, Смолинай гудамжа, 6, Арадай уран бэлигэй улас түрын түб, үгышье һаа иимэ сахим хаягаар: e-mail: ontrcnt@mail.ru.

Холбоо тогтоолгын тогтомол ба гар утаһанууд: 8(3012) 37-93-60, 89149819102.

Хабаадагшад дээрэ хэлэгдэһэн мэдүүлгэ үгэхэдөө, фестивалиин үедэ буулгагдаһан гэрэл-зурагай болон видеоматериалнуудые саашадаа хэрэглэхэ эрхэ Эмхидхэлшэдтэ олгоһоноо батална.

Фестивалиин программада:

· фестиваль нээлгын болон хаалгын ёһолол;

· арадай театрнуудай болон драмын бүлгэмүүдэй зүжэгүүдые харалган;

· найруулагшад болон драмын бүлгэмүүдэй хүтэлбэрилэгшэдэй уран бэлигэй лаборатори (найруулан табигдаһан зүжэгүүдые зүбшэн хэлсэлгэтэй).

IV. Жюриин бүридэл:

Жюриин бүридэлдэ соёл болон урлалай, ниитын ажал ябуулагшад орохо. Сэгнэлтын эрилтэнүүд:

найруулгын өөрсэ тала;

зүжэгтэ наадагшадай бэлиг шадабари;

найруулан табилгын соёл (хубсаһан, уран һайханай, хүгжэмэй, гэрэлэй талаар зүжэг шиидхэлгэ).

V. Дүн гаргалга, шагналга:

Жюри харалганда табигдаһан зүжэгүүдые зүбшэн хэлсэһэнэйнгээ дүнгөөр удаадахи шэглэлнүүдээр лауреадуудые элирүүлхэ:

- «Эрхим зүжэг»

- «Найруулагшын эрхим ажал»

- «Эхэнэрэй эрхим роль»

- «Эхэнэрэй хоёрдохи талын эрхим роль»

- «Эрэ хүнэй эрхим роль»

- «Эрэ хүнэй хоёрдохи талын эрхим роль»

- «Найдал»

Хабадагша бүлгэмүүд фестивалиин баталамжануудаар, тусхай шангуудаар шагнагдаха.

Жюри ямар нэгэн шан илагшадта хубааха, тиихэдэ тусхай шангуудые байгуулха эрхэтэй. Жюриин шиидхэбэри эсэсэй, хубилгажа болохогүй.

VI. Уран бэлигэй лаборатори үнгэргэлгын гурим

Уран бэлигэй лабораторидо арадай болон драмын бүлгэмүүдэй, хүүгэдэй театральна бүлгэмүүдэй найруулагшад, хүтэлбэрилэгшэд хабаадажа болоно.

Уран бэлигэй лабораторидо хабаадаха тухай мэдүүлгэ-анкетэ (2-дохи хабсаргалта) 2017 оной апрелиин 24 болотор Арадай уран бэлигэй улас түрын түбэй арадай уран бэлигэй таһагта эльгээгдэхэ ёһотой.

VII. Финансовые условия

Фестивальда хабаадагша бүлгэмүүдэй эмхидхэлэй түлбэри (хоёр мянган) түхэриг болоно.

Уран бэлигэй лабораторидо хабаадагшадай эмхидхэлэй түлбэри – 1000 (нэгэ мянган) түхэриг.

Эмхидхэлэй бүхы түлбэринүүдые Арадай уран бэлигэй түбэй кассада бэедээ абажа ябаһан мүнгөөр оруулха, үгы һаа тэрэнэй банкын дансада эльгээхэ:

Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия

«Республиканский центр народного творчества»

Директор – Архинчеева Жаргалма Анзановна

670031 г.Улан-Удэ, ул. Красногвардейская, д. 32,

эл. адрес rcntbur@mail.ru

ИНН 0323054300 КПП 032301001

ОГРН 1020300894778

Бурятское отделение № 8601 ПАО Сбербанк г. Улан-Удэ

БИК 048142604

Р/сч 40603810209164000015

К/сч 30101810400000000604

Харгы замай, эдеэнэй, хонолгын гаргашануудые хабаадагшадые эльгээһэн тала өөр дээрээ абаха.

Хабсаргалта 1

 

 «Буряад Уласта буряад хэлэ сахин хамгаалха, болбосоруулан хүгжөөхэ» гэһэн Буряад Уласай гүрэнэй программын хэмжээнэй хүреэндэ үнгэргэгдэхэ

Арадай театрнууд болон драмын бүлгэмүүдэй улас түрын фестивальда хабаадаха тухай мэдүүлгэ-анкетэ

 

 

Эльгээһэн эмхиин нэрэ, хаяг

 

Театральна бүлгэмэй нэрэ

 

Бүлгэмэй хүтэлбэрилэгшын обог, нэрэ, эсэгын нэрэ

 

Зүжэг зохёогшын болон зүжэгэй нэрэ

 

Хабаадагшадай тоо

 

Холбоо тогтоохо утаһанай дугаар болон сахим хаяг

 

Техрайдер

 

 

Зүжэгэй хуряангы зураглалга 

 

 

 

 

 

Бүлгэмэй хүтэлбэрилэгшэ хабаадагшадай аюулгүй байдал болон үгтэһэн тайзанай шэмэглэл, хэрэгсэл, гримерно таһалгын бүрин бүтэн байлгые бэедээ даажа абана.

 

Хүтэлбэрилэгшын  моторой тэмдэг  ______________

Дүүргэн бэшэһэн үдэр, һара «____» ___________ 2017 г.

 Хабсаргалта 2

 

2017 оной апрелиин 27-28 үнгэргэгдэхэ

Арадай театрнууд болон драмын бүлгэмүүдэй улас түрын фестивалиин хэмжээнэй хүреэндэ болохо арадай театрнууд болон драмын бүлгэмүүдэй найруулагшадай, хүтэлбэрилэгшэдэй уран бэлигэй лабораторидо хабаадаха тухай

мэдүүлгэ-анкетэ

 

 

Эльгээһэн эмхиин нэрэ, хаяг

 

Хабаадагшын обог, нэрэ, эсэгын нэрэ

 

Ажалладаг газар

 

Түрэһэн он, һара, үдэр

 

Эзэлдэг тушаал

 

Нэрэ зэргэ

 

Эрдэм болбосорол (болбосоролой эмхи зургаанай нэрэ, дүүргэһэн  жэл)

 

Ажаллаһан стаж 

 

Холбоо тогтоохо утаһанай дугаар болон сахим хаяг

 

Танай дурадхалнууд

(удаадахи уран бэлигэй лабораториин сэдэбүүд)

 

 

 

Хүтэлбэрилэгшын моторой тэмдэг

 «___»_____________ 2017 г.