Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

СОЁЛОЙ САЙДТАЙ САЙ БАРИХА ҮЕДӨӨ

Автор фото Анна Огородник. Все права автора защищены, по всем вопросам обращаться к автору
Автор фото Анна Огородник. Все права автора защищены, по всем вопросам обращаться к автору

Буряад Уласай Соёлой яаманай сайд Тимур Цыбиков олондо мэдээсэл тараадаг эмхинүүдэй сурбалжалагшадтай үдын сай бариха үедөө энэ хүрэтэр болоһон, тиихэдэ декабрь соо үнгэрхэ соёлой хэмжээ ябуулгануудтай танилсуулба.

Декабрь һарада соёлой эмхинүүд шэнэ ажалаа дэлгэжэ, зоноо баясуулдаг юм. Энэ жэлдэ манай Буряадаймнай театрнуудай “Алтан багай” харалганда хабаадаха эрхэдэ хүртэһэн тэдэнэй бэлиг шадабариие, туйлалтынь үндэр хэмжээе гэршэлнэ гэжэ сайд тэмдэглээ.

– Буряад орондо ехэ театрнуудай гастрольдо ерэһэн  ушар манай театрнуудта һайнаар нүлөөлөө. Дээдэ шатын театрнууд ямараар  ажалланаб гэжэ мэдэжэ байхадаа, мэргэжэлэй шадабари, бэлиг улам хурсадуулна ха юм, – гэжэ Тимур Гомбожапович онсолбо.

Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй театр Морихиро Иватын “Уласхоорондын бал” гэһэн проект харуулха.

– Морихиро Ивато ехэ аргатай, шадамар бэрхээр өөрынгөө тоонто Япон гүрэнэй олзын хэрэг эрхилэгшэдтэй  харилсаа баталжа, соёл олзо эрхилэлгэ хоёрой хоорондо дугы яагаад байгуулхаб гэжэ жэшээ харуулдаг хүн гээшэ, – гэжэ соёлой сайд хөөрэбэ.

Буряадай филармони Буряадай соёл уралалай колледж хоёр нэгэдэжэ, ехэ һонин, залуушуулай камерна оркестрэй концерт дэлгээ бэлэй. Мүнөө жэл энэ проект үргэдхэгдэжэ,  Монголой болон манай залуушуулай камерна хүгжэмэй наадан декабриин 7-до үнгэрбэ. Сайдай тэмдэглэһээр, манай Буряад Уласай арад зон камерна хүгжэм шагнажа һураагүй һэн тула  ехэ үсөөнөөр ерэдэг. Тиигэжэ хүн зониие дадхаажа, һургалгын ажал ябуулагдана гээшэ.

Музейнүүд харагшадаа баһал хэдэн хэмжээ ябуулгануудаар һонирхуулхые оролдожо, “Вместе в музей”, “Счастливая суббота” гэһэн бусад хэмжээ ябуулгануудые эмхидхэнэ.

Эдэ үдэрнүүдтэ Буряадай гимн бэшэһэн, Буряадай арадай поэт Дамба Зодбич Жалсараевай ойн баярта зорюулагдаһан хэмжээ ябуулганууд үнгэрбэ, түрүүшын үдэр Буряадай үндэһэтэнэй номой санда ехэ хуралдаан, харин үглөөдэрынь Буряадай үндэһэн театрнуудай хабаадалгатай ехэ  концерт-наадан дэлгэгдээ.

Тимур Цыбиков Буряадай цирк тухай хөөрэбэ. Манай уншагшад “Буряад үнэн” сониндоо циркын саашанхи хараа бодолнууд, түсэб, мүнөөдэрэй байдалтай  танилсаһан байха.

Һонин юумэн гэхэдэ, ехэнхи ушарта соёлой хэмжээ ябуулганууд ганса багашуулда, ехэшүүлдэ гээд зорюулагдан үнгэргэгдэдэг гээшэ, харин эдиршүүл талада үлэшэдэг юм. Тиимэһээ мүнөө жэлһээ эдиршүүлдэ зорюулагдаһан тусхай нааданууд эмхидхэгдэхэ. Энэ талаар Буряадай цирк түрүүлжэ, эдиршүүлдэ зорюулагдаһан һонирхолтой программа бэелүүлнэ.

Мүн заншалта болоһон “Байкальский рождественский фестиваль” шэнэ жэлэй үедэ 7-дохиёо эмхидхэгдэхэнь. Энэ ехэ проектдэ  театрай бүхы талмайнууд хабаадуулагдаха. Һүүлшын үдэр Северобайкальск хотодо  ехэ концерт  дэлгэгдэхэ. Энэ фестивалиие эрхүүгэйхид дэмжэн абаһан юм. Тиигэжэ Байгал далайн эрьедэхи гурбан хотонуудта Рождественскэ наадан дэлгэгдэхэ.

– Энэ хэмжээ ябуулга үргэн дэлисэтэйгээр эмхидхэгдэдэг болоо. Хэрбэеэ  түрүүндээ билет худалдажа ядадаг һаа, мүнөө дары түргэн билет худалдагдажа, Хойто зүгэй газарнуудһаа түмэр харгыгаар зорижо, хүн зон энэ концерт  харахаяа ерэдэг  болоо, – гэжэ Тимур Гомбожапович мэдээсэбэ.

Рождествогой уулзалганууд гэхэдэ, Эрхүүгэй эдир хүбүүдэй хоор гастрольдо ерэхэ. Аяар 33 хүбүүхэдүүд  хоорто дуулажа, гайхамшаг наада дэлгэхэ, манай Буряад орондо иимэ бүлгэм даб дээрээ үгы.

Бүгэдэ Буряадай Уласхоорондын “Алтарганын” нааданда бэлдэлгэ  ерэхэ жэлэй ехэ харюусалгата  ажал гээшэ гэжэ Тимур Цыбиков онсолбо.

– Бүхы Буряадаймнай үндэһэн түб хадаа  Улаан-Үдэдэ, тиимэһээ хүн зон бүхы соёл, уралалай байдал Улаан-Үдэдэл хараха, үзэхэ аргатай ха юм. Хотымнай бүхы талмайнууд хэрэглэгдэжэ, үргэн дэлисэтэйгээр энэ һайндарые үнгэргэхэ гэжэ оролдонобди, – гэжэ сайд мэдээсэбэ.

Буряад Уласта үнгэрхэ соёлой үшөө олон хэмжээ ябуулганууд тухай мэдээсэлнүүд олондо мэдээсэл тараадаг эмхинүүдтэ дамжуулагдаба. Тэдээн тухай болохо хаһадань үшөө дуулгана, хөөрэнэ бэзэбди.   

 

09.12.2015 Автор: Цырегма Самипилова, ИД "Буряад үнэн"