Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

ЭРДЭНИ ГОМБОЕВ. АЛТАН ДЭЛХЭЙ ДЭЭРЭ ЖАРГАЛЫНЬ ДҮҮРЭБЭ


Буряадай телевидениин дүршэл ехэтэй телеоператор Эрдэни Гомбоев декабриин 30-да сагһаа урид наһа бараба гэжэ гашуудалтай мэдээсэл дуулдаба.

Эрдэни Дашиевич үшөө намарай сагта хүндэ үбшэндэ нэрбэгдэжэ, оройдоол хоёр-гурба һарын туршада тэрэнь һүжэрөөд, алтан дэлхэйтэй хахасаба ха юм даа.  

Бэлигтэй бэрхэ телеоператор Эрдэни Дашиевич Гомбоев үнгэржэ байһан жэлдэ 60 наһанайнгаа баяр нүхэдэйнгөө, түрэл гаралайнгаа дунда тэмдэглээ һэн. Аяар 1977 ондо телевиденидэ ерэжэ, 38 жэлэй туршада тэрэл Буряадайнгаа телевиденидэ таһалгаряагүй хүдэлжэ гараһан байна, тиихэдээ оператор мэргэжэлэй бүхы нюусануудые шудалжа, мүнөө болоходо Буряад ороной эгээл дүршэлтэй мэргэжэлтэн гэжэ суутай болоод ябаа.

Ажалдаа дуратай, эндээл, ажалдаал байхадаа сэдьхэлээ ханадагби гэжэ нэгэнтэ бэшэ хэлдэг байһан юм.

Эрдэни Дашиевич Гомбоев ажалаараа орон дэлхэй дүүрэн ябаһан, Буряад ороной бүхы нютаг нугануудта оло дахин хүрэһэн байха. Буулгаһан кадрнуудынь гүнзэгы удхатай, алишье талаһаа түгэс дүүрэн зурагтай байдаг һэн. Эрдэни Гомбоевтай бүтээгдэһэн олон тоото дамжуулганууд Уласхоорондын, Бүхэроссиин конкурснуудта оло дахин шалгаржа, гүрэн түрын зүгһөө тэмдэглэгдэһэн байна. 2013 ондо «Буряад ороной эрхим телеопрератор» гэһэн нэрэ зэргэ Эрдэни Дашиевичта олгогдоо бэлэй.

Һүүлшынхиеэ «Родное село» гэжэ дамжуулга Баргажанай аймагта бэлдэхэдээ, энэ проектын оператор байхын хажуугаар, дүршэлтэй бодолоороо найруулагшын уялга дүүргэжэ гараһан юм.

Хүндэ үбшэндэ нэрбэгдэжэ, манай нүхэр бүхы түсэбүүдээ бэелүүлжэ үрдибэгүйл даа. Гэр бүлэдэнь, дүтынь хүнүүдтэ гүнзэгы шаналал гашуудалаа мэдүүлнэбди, Эрдэни нүхэрэймнай сэлмэг дурасхаал манай зүрхэндэ хэтэ мүнхэдөө үлэхэ.

 

Эрдэни Дашиевич Гомбоевтай хахасалга январиин 1-дэ Куйбышевэй гудамжын 24-дэхи гэртэ үдэрэй 2 сагһаа болохо гэжэ дуулганабди.

 

Буряадай телевидениин хүдэлмэрилэгшэд 

31.12.2015