Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

2016 оной «Алтаргана» ехэ нааданда хабаадаха гадаадын айлшадай оросой хилэ нэбтэрхэ заабари һануулганууд юртэмсын бусайдаһанай «Аltargana.info» буудалда толилогдоо


Эдэ һануулганууд Гаалиин холбоогоор янза бүриин унаагаар хилэ нэбтэрхэдэ хэрэгтэй, туһатай болохо, тиимэһээ англи, хитад, монгол, буряад хэлэнүүд дээрэ оршуулагданхай.

Һануулга, заабаринууд Гаалиин холбоогоор яажа хилэ нэбтэрхэб, хилэ нэбтэрхэдэ хэрэгтэй саарһа дансануудые яажа зүбөөр бэшэхэб гэжэ тодорхойгоор харуулна.

– Уласхоорондын «Алтаргана» ехэ нааданда хабаатай хогшол, зөөри, хэрэгсэлнүүдээ Гаалиин холбоогоор Орос гүрэнэй хилэ нэбтэржэ ороходоо, мүн өөрынгөө орон нютаг руу бусаха замдаа һаадгүй байхын тула байһан соонь зүбөөр харуулжа бэшэхэ гэжэ  «altargana.info» буудал мэдүүлнэ.

Тиихэдээ Бүгэдэ Буряадай 2016 оной XII «Алтаргана» ехэ наадан Улаан-Үдэ хотодо долоон һарын 1-3-най үдэрнүүдтэ үнгэрхэ, энэ нааданда хдэн арбаад мянган айлшад бужа ерэхээр хүлеэгдэнэ.

21.04.2016