Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

КИНОГОЙ ҺҮНИ УЛААН-ҮДЭДЭ


Заншалта ёһоороо августын 27-до киногой үдэр тэмдэглэгдэдэг. Энэ һайндэр манай орондо 1980 онһоо тэмдэглэгдэнэ. Үнэндөө энэ һайндэрнай 1919 оной августын 27-һоо эхи захатай кино байгуулдаг, тиихэдэ кино харуулдаг ажалтадай мэргэжэлтэ һайндэр байһан юм.

Һүүлэй үедэ соёлой, урлалайшье талаар һүниин хэмжээ ябуулганууд үнгэргэгдэдэг болоһоор, энэ гурим заншажа байнхай. Жэшээнь, «Номой сангай һүни», «Музейнүүдэй һүни», «Ёохорой һүни». 2016 он Ородой Холбооной Засаг Газарай шиидхэбэреэр «Киногой жэл» гэжэ соносхогдоһон, тиигэжэ кино байгуулха ажалтадта болон кино байгуулгада онсо анхарал хандуулагдаха ёһотой болоно. Энэнь нэгэ жэлээрээ дүүрэшэхэгүй, киногой саашанхи хүгжэлтэдэ түлхисэ болохо удхатай хэмжээ ябуулга гээшэ ха юм даа.   

Энэ үедэ орон дотор һүниин кино харуулалганууд эмхидхэгдэхэ, тэнгэриин бүрхөөг доро эмхидхэгдэһэн нээмэл танхимууд соо түлөөһэгүй кинонууд табигдаха юм ха.

Улаан-Үдэдэ энэ хэмжээ ябуулга «Пионер» гэжэ сэнгэлгын түбтэ 18:00 сагһаа 01:00 саг хүрэтэр үнгэрхэ, тэрэ үедэ «Смешарики. Легенда о золотом драконе», «Легенда №17», «Батальонъ» гэһэн фильмнүүдые хараха аргатайбди. Тиихэдэ үдэр – 11:00 – 14:00 сагуудай хоорондо «Потомок Чингисхана», «Горький можжевельник» гэһэн хоёр фильм харуулагдаха. Энэ хэмжээ ябуулгын эхин дээрэ Ленинградай театрай, киногой урлалай Ехэ һургуули дүүргэһэн мэргэжэлтэн Галсан Нанзатов  «Буряадай кино» гэһэн сэдэбээр элидхэл дурадхаха. 

Энэ «Киногой һүни» Буряад Уласай Соёлой яаманай дэмжэлгээр «Пионер» гэжэ сэнгэлгын түб эмхидэнэ. Гол эбээн тэдхэгшэнь – «Ростелеком» хамжаан.

 

16.08.2016