Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

АЛДАР ДАШИЕВАЙ АҺАН ТҮРҮҮШЫН ТОГЛОЛТО


Уртын дуунуудые дуулаха онол аргануудта һуража гараһан Алдар Дашиев манай Буряадта иимэ аргатай ганса хүн гэжэ тоотой.

Буряад дуун гээшэ үндэһэн арадайнгаа ажаһуудал, байдалые дотороо шэнгээһэн, онсо өөрын талатай гэдэг. Яабашье тэдэ дуунууд буряад хүнэй һанал бодол элирхэйлһэн байдаг. Удаанаар аялгалжа дуулаха аргада урдаа байһан хүн һураад орхихо гэжэ байдаггүй, анханһаа, удам соогоо байһан нюусые нээхэ гээшэ үсөөхэн лэ хүнэй эди байха. Тиихэдээ аялга гаргаха хоолой гэжэ байха ёһотой бшуу даа.

Залуу дуушан Алдар Дашиев иимэ эрдэмтэй, шадалтай хүн. Түрэхын дууша бэлиг дээрээ энээхэн эрдэмээ Монголой соёл урлалай ехэ һургуулида һуража олоһон юм. Уртын дуушанай харгыгаар мэдээжэ болохоһоо урид хэдэ хэдэн урилдаа, мүрысөөнүүдэй илагша боложо тодорһон байдаг. Эдэнь – 2006 оной «Алтаргана», Улаан-Үдэдэ үнгэржэ байдаг «Алтан гургалдай» гэжэ арадай дуунуудые гүйсэдхэгшэдэй мүрысөөн, Дугаржаб Дашиевай нэрэмжэтэ шан (Алдар, Дугаржаб Дашиевууд нэгэ нютаг тоонтотой юм).

Мүнөө үедөө «Байгал» театрта ажаллажа байдаг, театрайнгаа бүхы томо томо тоглолтонуудта эдэбхитэй хабаадалсажа, тайзан дээрэ дуулажал ябадаг, дуушан гэжэ арад түмэндөө мэдээжэ боложол ябана гээшэ.

Иигээд, арбан һарын 9-дэ Буряад театрай тайзан дээрэ түрүүшынгээ тоосоото концерт табиха гэжэ бэлэдхэл хэжэ байна. Энэ тоглолтодо «Байгал» театрай зүжэгшэд бултадаа хабаадалсажа, залуу зүжэгшэнөө дэмжэхэ, харагшада ехэл һонин үдэшэ болохоор хүлеэгдэнэ.

Тоглолто 18:30 сагта, орохо түлбэринь 300 түхэриг сэнтэй байха.

Асуудалнуудай гарабал 21-30-22; 40-40-54 гэһэн утаһануудаар холбоо тогтоожо асуугаарайт. 

23.09.2016 Автор: Николай Шабаев