Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

ҮНГЫН ШЭРЭЭР, ЗЭМСЭГЭЭР ҮНДЭР УРЛАЛ БҮТЭЭЖЭ…


Буряад Уласай арадай уран зурааша Максим Балсанович Эрдынеев арбан һарын 6-да алтан дэлхэйдэ мүндэлһөөр 80 наһаяа угтаха бэлэй,.. теэд…

…теэд 16 жэлэй саана, үшөөл залуугаар, оройдоол 64 наһан дээрээ энээхэн дэлхэйдэ мүндэлһэн наһаяа шэнэлжэ ошоо бэлэй. Буряадай АССР-эй урлалай габьяата ажал ябуулагша Максим Эрдынеев шаргал намарай түлэг алтаржа байһан үедэ Сэлэнгын аймагай Хониной-Нуга гэжэ бишыхан тосхондо түрэһэн юм. 1957 онһоо Хяагта хотын дунда мэргэжэл олгодог һургуулида орожо һураад, тэрэ һургуулияа дүүргэжэ, 1967 он болотор ашагта малтамалнуудые, газарай баялиг бэдэргшэдтэй газар эсхэбэрилдэг мэргэжэлээр ажаллаһан байгаа.

Түмэр, модо хэрэглэн уран бүтээл байгуулдаг дархан боложо 1960 онһоо эхилһэн байдаг. Алташа, мүнгэшэ дарханай шэдидэ арадай дархан Долгор Логиновада, Д-Н. Цыденовтэ, С. Санжиевта, Б-М. Тубшиновта заалгажа һураһан байдаг.

1968 онһоо Улаан-Үдэ хотодо арадай уран бүтээлнүүдэй үйлэдбэриин захирал байгаа. 1970-дахи онуудта Сибириин болон Алас-Дурнын арадай уран бүтээлнүүдые хинан шалгагша ба шэнжэлэгшын тушаалда ажаллаа. 1996 онһоо «Яшма» гэжэ бага үйлэдбэриин захирал, 1973 ондо СССР-эй Уран зураашадай Холбооной гэшүүн боложо абтаһан юм.

1960 онһоо захалжа Буряадайнгаа, Оросой можо нютагуудай, уласхоорондын хэмжээнэй харалга мүрысөөнүүдтэ саг үргэлжэ хабаадалсадаг болоо. Ц. Сампиловай нэрэмжэтэ уран һайханай үзэмжэ дэлгэдэг байшанда 1996, 2006 онуудта тэрэнэй хүдэлмэринүүдэй үзэмжэ дэлгэгдэһэн байдаг. Дээрэ нэрлэгдэһэн Ц. Сампиловай нэрэмжэтэ болон М. Хангаловай нэрэмжэтэ, тиихэдэ Шэтын уран һайханай үзэмжэ дэлгэдэг байшанда тэрэнэй бүтээлнүүд хадагалагдажа байдаг юм.

Максим Балсанович мүнөө хүрэтэр мэндэ ябаһан һаа, хэды ехэ урлал бүтээжэ, хэды олон хүнүүдые уран һайханда дурлуулжа, сэдьхэл тэгшэлжэ ябаха байгааб даа,.. теэд…

…теэд 16 жэлэй саана, үшөөл залуугаар, оройдоол 64 наһан дээрээ, тэрэл шаргал намарайнгаа алтаржа байһан хаһада энээхэн дэлхэйдэ мүндэлһэн наһаяа шэнэлжэ мордоо бэлэй. 

28.09.2016 Автор: Николай Шабаев