Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

«НАРАНАЙ ТУЯА». ОЙН БАЯРАЙ ТОГЛОЛТО

Анна Огородник. Все права автора защищены, по всем вопросам обращаться к автору
Анна Огородник. Все права автора защищены, по всем вопросам обращаться к автору

«Наранай туяа» гэһэн можо нютагууд хоорондын эдир дуушадай заншалта болоһон мүрысөөн 25-дахи удаагаа арбан нэгэн һарын 6-һаа 8 болотор үнгэрхэ гэһэн зар тараба.

Уласай арадай уран бэлигэй түб Буряад Уласай Соёлой яаманай дэмжэлгээр можо нютагууд хоорондын эдиршүүлэй мүрысөө эмхидхэн үнгэргэхэ тухайгаа соносхобо. Энэ хадаа оршон сагай маягаар дуулаха, дуунай үгэнүүдые болон хүгжэм бэшэхэ эрмэлзэлтэй эдир бэлигтэниие али болохоор дэмжэхэ зорилготой анхан эмхидхэгдэһэн мүрысөөн бэлэй. Илангаяа хүүгэдтэ зорюулагдаһан дуунуудые олошоруулан дэлгэрүүлхэ гэһэн нангин эрмэлзэл байһан гэжэ ойлгоёбди. Тиихэдэ энэнь соёлой хүреэлэн соо харилсан хүгжэхэ аятай арга гээшэ.

Мүрысөөндэ хабаадахаяа ганса нэгээрээ, хошоодоороо болон олоороо (арбанһаа дээшэ бэшэ) дуушад болон бүлэгүүд наһанай гурбан бүлэгтэ (7-9; 10-13; 14-17) хубааран тоглохоор уригдана. П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй урлалай һургуулида арбан нэгэн һарын 6, 7-ной үдэрнүүдтэ шэлэн абалга үнгэрхэ. Түгэсхэлэй шата Х. Намсараевай нэрэмжэтэ Буряад театрай тайзан дээрэ арбан нэгэн һарын 8-да үнгэрхэ юм.

Мүрысөөндэ хабаадаха мэдүүлгэнүүд арбан нэгэн һарын 1 болотор арадай уран бэлигэй түбтэ ontrcnt@mail.ru гэһэн сахим хаягаар абтаха. Нааданда хабаадаха тухай дүримүүдые юртэмсын бусайдаһан соо www.байкалфолк.рф болон «Вконтакте»: vk.com/Гаук Рцнт гэһэн буудалнуудта хараарайгты.

Тиихэдэ үдэр бүри холбоо тогтоохо 8 (3012) 45-53-25, 8 (9021) 60-30-14 гэһэн утаһануудаар асуудалнуудтаа харюунуудые абажа болохо. Тэндэ мүрысөөнэй бэлэдхэлэй болон ябасын талаар харюусалгата мэргэжэлтэн Валентина Яковлевна Богданова хүлеэжэ абаха. 

03.10.2016