Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

БУРЯАД ХЭЛЭНЭЙ ЭЭЛЖЭЭТЭ ҺАЙНДЭР


2006 онhоо жэл бүри намарай сагта үнгэргэгдэжэ байдаг эхэ хэлэнэймнай Үдэр манай республика дотор жэлhээ жэлдэ үргэн дэлисэтэй үнгэрдэг болоо.

Арбан нэгэн жэл! Буряад хэлэнэй арбан нэгэдэхи Үдэшын заншалта һайндэр Буряад театрай тайзан дээрэ энэ һарын 21-дэ 17 сагһаа хүшэгэеэ нээхэ.

Эхилхэдээ буряад хэлэнэй Үдэрнүүд долоон хоногой туршада үнгэржэ, элдэб мүрысөө-урилдаанууд болодог бэлэй. Мүнөө буряад хэлэнэймнай Үдэрнүүд бүхэли hарын туршада үнгэрнэ. Энэ хугасаа соо үнгэрдэг хэмжээ ябуулганууд шанарайнгаа талаар, уг удхаараа дээшэлээ.

Хэлэнэй энэ ехэ һайндэрые эмхидхэн байгуулагшад тэрэл зандаа. Нэрлэбэл: Буряад Уласай Засаг Газар, Буряад Уласай Арадай Хурал, Бүгэдэ Буряадай үндэһэн соёлой эблэл.

Мүнөө жэлэй һайндэр унтаршагүй мүнхэ зохёолнуудаа буряад хэлэнэйнгээ жасада оруулһан уран зохёолшодой ойн баярнуудта зорюулагдана – Дашарабдан Одбоевич Батожабайн 95 жэлэй ой арбан нэгэн һарада, тиихэдэ Дондог Аюшеевич Улзытуевай 80 жэлэй ой арбан хоёр һарада гүйсэхэ, энэ ушараар бэлэдхэлэй хүдэлмэринүүд ябуулагдажа захалаа.

Хүүгэдэй һуралсалай эмхи зургаануудта хотын хэмжээнэй түрүүшын мүрысөөн үнгэрһэн байна. «Тоонто нютагаа магтанаб» гэһэн мүрысөөн, тиихэдэ хотын ухаан бодолоо гүйлгэжэ хабаадаха нааданууд үнгэрөө.

Буряад хэлэнэй һайндэрэй эдэ үдэрнүүдтэ үнгэрхэ мүрысөө-нааданууд: Буряад Уласай Үндэһэн номой санда буряад хэлэн дээрэ уншалга дахажа бэшэлгэ;

хотын дунда мэргэжэлэй һургуулинуудай оюутадай дунда «Уран үгын дээжэ» гэһэн уран уншалгаар мүрысөөн;

Дондог Улзытуевай зохёолнуудаар сээжэ бэшэлгын уласай хэмжээнэй мүрысөөнүүд;

«Оюун бэлиг». Иимэ нэрэтэй мүн лэ уласай хэмжээнэй мүрысөөн;

Буряадай хүүгэдэй театрай студинуудай «Зархайн шэдитэ үльгэрнүүд» гэһэн мүрысөөн баһал заншалта ёһоороо үнгэрхэ;

Буряад хэлэ хүгжөөлгые дэмжэлгын талаар түлэбүүдэй IV ехэ нааданда мүн лэ илагшад гэжэ байха.

Эдэ болон бусад наадан-мүрысөөнүүдэй дүнгүүд һайндэрэй үдэшэ Буряад театрай тайзан дээрэһээ барюулагдаха юм.

Буряадаймнай урлал, соёлшод мүн лэ эдэбхитэй хабаадажа, хатар дуугаараа үдэшые шэмэглэхэ гэһэн бэлэдхэлтэй.

 

19.10.2016 Автор: Николай Шабаев