Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

МАНАЙ ЦИРК МОСКВАГАЙ ХАРАГШАДЫЕ ГАЙХУУЛБА

Фото Владимира Сазонова
Фото Владимира Сазонова

«Байгалай домог». Буряадай циркын найруулан табиһан энэ домогые 3 000 гаран Москвагайхид орожо хараба.

Ороной ниислэл Москва хотодо Улаан-Үдымнай соёлой үдэрнүүд үнгэржэ байна. Түрүүшын үдэр, ноябриин 1-дэ, манайхин хэдэ хэдэн талмайнууд дээрэ бэлигээ гэршэлжэ, холын хотодо ажаһуудаг нютагайхидаа, Оросой Холбооной урлал, соёлдо хабаатай тушаалта нюурнуудые гайхаха заримыень гайхуулжа, баярлаха заримыень баярлуулаа.

Европын хэмжээгээр айхабтар ехэ гэжэ тоологдодог Москва хотын Ехэ циркын дүхэриг талмай дээрэ урагшатай тоглолто үнгэргэбэ. Эхин дээрэнь энэ циркын захирал Эдгар Запашный манай соёлой сайд Тимур Цыбиков хоёр Улаан-Үдын соёлой үдэрнүүдэй түлэб соо энэ үдэшые нээгээ.

Домог соо арюун гоохон Ангар дүүхэй Енисей баатар хоёрые тойроһон үйлэ ябадалнууд, циркын тоглолтын аргануудые шадамар бэрхээр хэрэглэн, харуулагдана. Харагшадай мэдээгээ табижа дэмжэһые, таһалгаряагүй гэхээр энеэдэн соогуураа альга ташаһые гайхамаар байгаа гэнэ.

– Энэ нааданайтнай хубсаһан, хүгжэмөөр шэмэглэл, нааданай үндэһэн удха ехэ һайшаагдаа, – гэжэ гэрэл зураг буулгагша, цирк шэнжэлэгшэ Евгений Чесноков хэлэбэ. Тиихэдээ манай циркын зүжэгшэдэй шадамар, хүнгэхэнөөр бэе бэеэ халан абажа наададагые циркын зүжэгшын эрхим тала гэжэ онсолон тэмдэглээ.

Владимир Сазонов болон бусад харагшад тон баяртайнууд, үндэһэн маягтай наадан хадаа илангаяа һонирхолтой, гоё байба гэжэ ехэ магтажа, омогорхожо байһанаа мэдүүлээ.

Москвагай циркын захирал Эдгар Запашный ехэтэ һонирхожо харабаб гэжэ мэдүүлээ. Тиихэдээ «Танай сайдтай һара урда хөөрэлдэхэдөө, үнэн дээрээ иимэ байха гэжэ этигээгүйб, энэ ехэ дүхэриг талмай дээрэмнай яагаад тоглохо юм, энэнь бүтэншьегүй байхадаа болохо гэжэ һанаата болоһон байгааб. Зүжэгшэдэйтнай өөрынгөө циркдэ хандасые обёорооб, энэ хандасатнай намайе айхабтараар гайхуулаа гээшэ», – гэжэ нэмэжэ хэлэбэ.

Оросой Гүрэнэй циркын захирал Дмитрий Иванов хэлэхэдээ танай циркын тоглолто намда ехэ һайшаагдаа, минии оройдоошье хүлеэгээгүй һонирхол үүсхэбэ. Тиихэдээ циркын тоглолтын аргаар иигэжэ үндэһэн соёлоо, түүхэ домогоо харуулжа болохо, тиихэдээ үшөө ямараар харуулха арга байна гээшэб гэжэ гайхажа хараба, танилсаба, баярлаба гээшэб гэжэ мэдүүлээ.

03.11.2016 Автор: Николай Шабаев оршуулба