Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

«ОРОЙН ШЭМЭГ – ҮҮЛЭНҮҮД…». КИМ ЦЫДЕНОВЭЙ НЭРЭМЖЭТЭ IV ЗОХЁОХЫ НААДАН


Заншалта болоһон энэ нааданай ээлжээтэ уулзалга 2017 оной гурбан һарын 16-да Яруунын аймагай Үльдэргэ нютагта үнгэрхэ гэжэ бэлэдхэлэй хүдэлмэринүүд ябажа байна.

«Огторгойн үүлэнүүд –

Орон түбиин

Оройн шэмэгүүд»  

Дэлхэйн шүхэрые зураглаһан Ким Цыденовэй эдэ үгэнүүд доро үнгэрхэ гэжэ соносхогдоһон мүрысөөнэй гуримаар үнгэрхэ наадан-харалга энэ удаа дүрбэдэхиеэ үнгэрхэ. Нааданай дүримүүд баталагдаа, тэдэниие, та олоной хабаадаха байһанда халташье маргангүй, танилсахынтнай тэды анхаралдатнай дурадханабди.

Наадан «Үльдэргын юрэнхы дунда һургуули» гэһэн нютагай засагай бюджедэй болбосоролой эмхи зургаанда үнгэрхэ. Нааданай эмхидхэн байгуулагшадые нэрлэбэл: Буряад Уласай Болбосоролой ба эрдэм ухаанай яаман, Буряад Уласай Соёлой яаман, Яруунын аймагай захиргаанай болбосоролой таһаг.

Наада эмхидхэн үнгэргэлгые Үльдэргын юрэнхы дунда һургуули, тиихэдэ К. Ш. Цыденовэй үхибүүд өөр дээрээ даажа абанхай. Буряадай Уран зохёолшодой холбоон, Буряадай Гүрэнэй ехэ һургуули, Буряадай дунда мэргэжэлэй багшанарай һургуули гээд мүн лэ эмхидхэн үнгэргэлгэдэ хабаадалсаха юм.

«Буряад үнэн», «Бурятия» болон бусад олондо мэдээсэл тараадаг эмхинүүд мэдээсэлэй талаар хангамжа үзүүлхэ байна.

Нааданай гол зорилго гэбэл:

= Уран шүлэгшэ, уран зохёолшо, уран зурааша, багша Ким Цыденовэй бүтээлнүүдые мэдээжэ болгон дэлгэрүүлгэ;

= буряад уран зохёол дэлгэрүүлгэ;

= үхибүүдэй урлалда дүршэлые дэмжэн хүгжөөлгэ, тэдэнэй уран бэлигые элирүүлгэ.

Энэ нааданда юрэнхы дунда һургуулинуудай 5-11 ангинуудай һурагшад,  нэмэлтэ һуралсалай эмхи зургаануудай хүмүүжэмэлнүүд эдэ бүлэгүүд дээрэнь 1-2 хабаадгшаар нэмэгдэжэ хабаадаха, тиихэдэ ехэ зон хабаадалсаха юм. Мүрысөөндэ оролсохо хүдэлмэринүүд буряад хэлэн дээрэ дүүргэгдэһэн байха ёһотой, хүдэлмэринүүдээ 2017 оной гурбан һарын 13 болотор zhambalowa.bayarma@yandex.ru гэһэн сахим хаягаар ябуулаарайт. Асуудалай гарабал +7 951 637 40 27 утаһаар Баярма Базаргуруевна Жамбаловада хандахадатнай болохо.

Нааданууд Үльдэргын дунда һургуулида 2017 оной ябажа байһан энэ һарын 16-да 11:00 сагһаа эхилхэ.  

Нааданууд хэдэн бүлэгөөр үнгэрхэ, нэгэдэхи бүлэг – «Уянгын шүрэ», хоёрдохи – «Уран үгын нюусанууд», гурбадахи – «Уран зурааша».

Шүүлгын бүлэгтэ Буряад Уласай Уран зохёолшодой, Уран зураашадай холбоонуудай гэшүүд, багшын ажалай ветеранууд, Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай, тиихэдэ Соёлой яамануудай мэргэжэлтэд, Ким Цыденовэй гэр бүлын түлөөлэгшэд ороно.

Нэрлэгдэһэн заабари бүхэндэ өөрын шангай һууринууд хараалагданхай, дипломууд болон мүнгэн шангууд байха. Һайн сэгнэлтэ абаһан хүдэлмэринүүд «Буряад үнэн» һониндо толилогдохо байха.

Шагналнуудые барюулгын үедэ хабаадагшад уран һайханай тоглолтодо оролсохо бэзэ гэһэн найдал байна, энэнь хабаадагшад болон тэдэнэй түлөөлһэн һургуулиин нэрэ түрэдэ нэмэри болохо ёһотой юм.  

06.03.2017 Автор: Николай Шабаев