Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

ГАЛ УЛААГШАН ТАХЯА ЖЭЛЭЭР БУРЯАДАЙ СОЁЛОЙ САЙДАЙ АМАРШАЛГА


Аази түбиин нюруу дээгүүр Буряад дайдын арад зоной hүрэ hүлдэ агууехэ Хии морёор хиидэжэ, аза жаргалай, амгалан байдалай, арад түмэнэй агуу найрамдалай аялга дуун болоод, Шэнэ жэлэй нэгэн шэнын үглөө ииһээр мэнэ үшөө дахин үүрээр эртэлжэ мандахань гээшэ.

Сагаан hараар, морилжо ябаһан гал улаагшан Тахяа жэлээр Буряад Уласай Соёлой яаманай, өөрынгөө зүгһөө үнэн сэдьхэлэй хани халуун амаршалгануудаа эхэ ехэ Буряадайнгаа арад олон Таанартаа баринаб, тогтоожо хайрлыт!

Зон араднай золтой, баяртай, арадайнгаа һайндэрые арюухан сэдьхэлээрээ угтажа байна. Тиигэжэ зоригоо үргэжэ, заншал гуримуудаа дэмжэжэ, сагаан һанаатай дэлгэр сэдьхэл сэдьхэһэн Буряад орондомнай орохоёо байһан Шэнэ жэлнай һайхан заяатай, һайхан харгытай байха бэзэ гэһэн найдалтай, наһан дээрээ наһа нэмэжэ, зугаатай, юрөөлтэй, Буряад оронойнгоо олон ондоо яһатантай найрамдалай зангилаа байгуулаад, жэлэй туршада эрьеэд лэ нэгэ бужа ерэдэг жэгтэй һайхан Сагаалганаа угтажа, шэнэ Тахяа жэлдээ зугаатай баяртай, олзотой омогтой орожо, айл аймагаараа амгалан мэндэ, баян тарган ажаһуухыетнай хүсэнэб, хүндэтэ нүхэд!  

Азатай жаргалтай, энхэ мэндэ, олзотой омогтой ажаhуухатнай болтогой!

 

Буряад Уласай Соёлой сайдай уялгануудые дүүргэгшэ Тимур Цыбиков

 

26.02.2017