ТИМУР ЦЫБИКОВ ЭХЭНЭРНҮҮДЫЕ АМАРШАЛБА


Хүндэтэ эхэнэрнүүд! «Энээхэн ногоон дэлхэй дээрэ эхэнэр бэе оложо түрөөд, эхын нэрэ нэрлүүлэн ябахаһаа эрхим юумэн байха юм гү?» – гэжэ уран шүлэгшэ бэшэһэн байдаг.

Таанарые оршолон дэлхэйн олон түмэн соо онсо заяатай, эхэ байгаалиин онсо табисууртай хүнүүд гэбэл арсаан үгы.

Алтан дэлхэйн һэргэн һэрижэ байһан энэ хаһадаа – урин хаһадаа дүтэлжэ, дулаагаар жэгнэжэ захалһан үльгэрэй заяатай энэ үдэртэ һайхан мэдэрэл һэрюулһэн эгээл һайхан эхэнэрнүүднай, таанараа Буряад Уласай Соёлой яаманай, Буряадай соёлшодой бүхы эрэшүүлэй, мүн өөрынгөө зүгһөө энэрхы сэдьхэлһээ Уласхоорондын Эхэнэрнүүдэй һайндэр Мартын 8-наар, Эхын һайндэрөөр амаршалнаб!

Ашата эхын алдар соло үргэжэ ябаһан эжынэр, аляа зулгыхан абхай дангинанар, хэзээни хэзээдэ арюун хэрэгтэ зоригжуулжа, баатаршалгада уряалжа, маанарай ажабайдалаа зүбөөр зохёохо хэрэгые алишье сагта сэсэглэн һалбаржа байдаг дэльбээрээ шэмэглэн гоёожо, маанараа дэмжэжэ байдаг таанартаа баяр баясхалангаа мэдүүлнэб!

Хэзээдэшье уйдхар гашуудал, голхорол гээшые үзэнгүй, арад зонойнгоо анхарал, энхэрэлһээ гарангүй, ажал хэрэгтээ амжалтатай, энхэ элүүр ажаһуухыетнай хүсэнэб!

Буряад Уласай Соёлой сайдай уялгануудые дүүргэгшэ  Т. Г. Цыбиков     

07.03.2017