Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

ТЕАТРАЙ УЛАСХООРОНДЫН ҮДЭРӨӨР!


Буряад Уласай Соёлой сайдай уялгануудые дүүргэгшэ Тимур Цыбиков Буряадайнгаа театрнуудай хамта олониие Театрай Уласхоорондын үдэрөөр амаршална.

Буряад ороноймнай театрнуудай хүндэтэ хүдэлмэрилэгшэд!

 

Арад зоной сэдьхэлдэ hайн hайханай үрэhэ тарижа байдаг мэргэжэлтэ урлалай түб болохо театрнуудай зохёохы хамта олониие Буряад Уласай Соёлой яаманай, Буряадай харагшадай болон өөрынгөө зүгhөө Театрай Уласхоорондын үдэрөөр хани халуунаар амаршалнаб!

Театрнуудайнгаа хүгжэхэ хэрэгтэ хам оролсон, үдэр бүриин амжалта туйлажа хүдэлэгты! Таанарай тайзан дээрэ байгуулһан туйлалтанууд ниислэл хотын, уласаймнай аймаг айлнуудай харагшадай сэдьхэл үргэжэ, ерээдүй һайханда уряалжа байдаг ушар арсашагүй. Таанарай туйлаһан амжалта, орон соогуур дэлгэрһэн алдар суутнай сэгнэшэгүй. Тиихэдэ Буряад ороноймнай дэбисхэр дээрэ арад зонойнгоо эрилтэ хангажа айхабтар олон арадай театрнууд Буряад Уласай Соёлой яаманай анхарал доро амжалта түгэс ажаллажа байдаг. Тэдэ театрнууднай манай арадай байгуулһан гайхамшагта үйлэ ушар гээшэ, тэдээнээ дэмжэжэ, тэдээндээ үльгэр жэшээ боложо, хоорондынгоо харилсаа ходол бүхэлжэ, хүгжэлтыень дүнгэжэ, үргэжэ байгты!

Хүндэтэ театрнуудай ажалтад, таанартаа үндэр амжалтануудые, үндэр нэрэ зэргэнүүдые, амгалан ажабайдал, аза жаргал, арадайнгаа дунда алдар солынтнай дээгүүр байхые, гэр бүлэдэтнай тайбан байдал хүсэнэб!

Урматай hүбэлгэн зүжэгшэдтэй, ухаантай бэрхэ харагшадтай, арад түмэндөө хэрэгтэйгээ зүбөөр ойлгожо, мэдэржэ, омог дорюун хүгжэгты, олон жэл соо жаргагты!


 

Буряад Уласай Соёлой сайдай уялгануудые дүүргэгшэ Т. Г. Цыбиков

 

27.03.2017