Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

“Алтаргана” наадан эрхим хэмжээ ябуулга гэжэ тодорбо

Автор фото Анна Огородник. Все права автора защищены, по всем вопросам обращаться к автору
Автор фото Анна Огородник. Все права автора защищены, по всем вопросам обращаться к автору

Москва хотодо 2016 оной театрай түсэлнүүдэй дунда соносхогдоһон “Грани Театра масс” гэһэн Бүхэроссиин мэргэжэлтэ шанда хүртэгшэд элирүүлэгдэбэ.

Үндэһэтэнэй эрхим найр наадангэһэн номинацида Бүгэдэ Буряадай УласхоорондынАлтарганагэһэн фестиваль 1-дэхи шатын дипломоор шагнагдаба. Энэ хэмжээ ябуулгые Уласай арадай уран бүтээлэй түб эмхидхэһэн юм.

7 түсэлнүүдэй авторнууд лауреадуудай нэрэ зэргэдэ хүртэбэ. “Лучшая драматургия” гэһэн һалбарида “Верхнеудинск на чайном пути” гэһэн зүжэглэмэл найруулгын түлөө Ородой Холбоото Уласай болон Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Сергей Добрынин шагнагдаба.

Олон зоной хабаадалгатай театрализованна найруулгада олгогдодог “Грани театра масс” гэһэн гол шан ганса юм, Ород гүрэндэшье, хари гүрэнүүдтэшье энээндэ адли шан үгы юм. Жэл бүри театрай урлагай һалбарида амжалта туйлаһан эгээл эрхим театрализованна түсэлнүүд болон тэдэнэй авторнуудта энэ шан барюулагдадаг.

Энэ конкурсдо гэжэ Ородой Холбоото Уласай 60 нютаг можонууд 100-аад түсэлнүүдые дурадхаһан байна. “Грани Театра масс” гэһэн мүрысөөнэй онсо шэнжэ гэхэдэ, эндэ олон янзын түсэлнүүд дурадхагдадаг гэжэ Буряад Уласай Соёлой яаман мэдээсэнэ.

03.04.2017