Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

БЭЛИГТЭЙ ЭДИР ХҮГЖЭМШЭДЭЙ МҮРЫСӨӨН ЭХИЛБЭ


Мүнөөдэрһөө эхилжэ 3 үдэрэй туршада Буряад Уласай Соёлой яаман П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй урлалай һургуули хоёрой эмхидхэһэн эдир хүгжэмшэдэй уласай IV мүрысөө, «Найдал-2018» гэһэн уласхоорондын мүрысөө угтуулан, эхилбэ.

«Найдалые угтуулан» гэһэн мүрысөөн уласай соёлой ажабайдалда ехэ удха шанартай хэмжээ ябуулга гээшэ. «Найдал-2018» гэһэн уласхоорондын мүрысөөнэй бэлэдхэлэй шата болоно.

2007 онһоо эхилжэ үнгэргэгдэжэ байдаг мүрысөөнэй гол зорилго хадаа бэлигтэй хүгжэм гүйсэдхэгшэдые элирүүлэн дэмжэлгэ, хүүгэдэй урлалай болон дунда мэргэжэлэй һургуулинуудта тэдээниие һургадаг багшанарай арга шадабариие дээшэлүүлгэ. Һурган хүмүүжүүлдэг эмхи зургаануудай хүүгэдэй урлал гээшын ниитэ зургаанда хэрэгтэй, удха шанартайе мэдэрхэ хэрэгтэ түлхисэ болохо ёһотой.

Мүрысөөн 6 нэрлэгдэһэн заабаряар үнгэрнэ: фортепиано, ород арадай хүгжэмэй тобшо даража наададаг зэмсэгүүд (баяан, аккордеон), ород арадай хүгжэмэй миндаһата зэмсэгүүд (домра, балалайка, гитара), буряад арадай хүгжэмэй зэмсэгүүд, хүгжэмэй үлеэжэ, тоншожо наададаг зэмсэгүүд, хүбшэргэйтэ зэмсэгүүд (скрипка, виолончель). Хабаадагшад 7 наһанһаа 19 наһан хүрэтэр хизаарлалтатай.    

Мүрысөөнүүд урлалай һургуулиин танхимууд соогуур үнгэрхэ.

Энэ мүрысөөнүүд мүнөөдэр 10 сагта тоглолтонуудай ехэ танхим соо баярай оршондо үнгэрөө. Илажа тодорогшодой ехэ тоглолто энэ һарын 7-до 16 сагта эндээл эхилхэ.

Шүүлгын бүлэг Буряадай һургуулинуудай хүгжэмэй багшанарһаа, урлалай дунда мэргэжэлэй һургуулиин, соёлой дээдэ һургуулиин болон хүүгэдэй хүгжэмэй Улаан-Үдэ, Северобайкальск хотонуудай һургуулинуудай багшанарһаа бүридэнэ. Тиихэдэ Москвагай гүрэнэй хүгжэм дуунай ехэ һургуулиһаа М. В. Пурыжинский, Омскын хүгжэм дуунай байшангай Ю. М. Кононов гэгшэд шүүлгын бүлэгтэ оролсоно.

Мүн лэ 2018 оной «Найдал» гэһэн уласхоорондын мүрысөөнүүдые мэдээжэ болгон дэлгэрүүлхэ зорилго табигдаһан байна.

 

05.04.2017 Автор: Николай Шабаев