Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

БУРЯАД ТЕАТР АГА, ШЭТЭЭР НҮҮДЭЛ ТОГЛОЛТОНУУДТАА


Апрелиин 21-дэ Буряадай Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ академическэ драмын театр жэл бүри заншалта болоһон нүүдэл тоглолтонуудаа Үбэр-Байгалай хизаарта захалба.

Үбэр-Байгалай хизаарай Могойтын аймагай түб һууринай харагшадтай түрүүшын уулзалга болоо. Энэ удаа энэл аймагай Догой тосхон тоонтотой, хэдэн олон зүжэгүүдые бэшэжэ Буряад театрайнгаа тайзан дээрэ табюулһан мэдээжэ уран зохёолшо Дашарабдан Батожабайн ойн баярта зорюулан Саян Жамбаловай найруулһан «Домог болоһон наһан» гэжэ уран зохёолшын юрын бэшэ хуби заяа, түрэхэһөө хойшо намтарыень, хүн талые, тэрэнэй зохёохы ажалые зураглаһан зүжэглэмэл наадан нүүдэл тоглолтын эхин зүжэг болоһон байна. 

Бишыхан харагшадта «Принцесса на горошине» гэжэ зүжэг дурадхагдаа. Тайжын өөрынгөө хан хүүхэниие бэдэрһэн аян тухай һайн һанаа үүсхэһэн, һайхан шэмэглэлтэй онтохон Агын тойрогой харагшадта тон ехэ һайшаагдаа.

Агын тойрогой гурбан аймагуудай түб талмайнуудаар зүжэг наадануудаа дэлгэжэ ябахадаа театр заншалаа табяагүй – шогтой зугаатай, хэлэнэй олон ондоо нютаг аялганууд дээрэ юрөөлнүүдтэй, дуутай шуутай наада дэлгэжэ харагшадаа хужарлуулаа.

Ага һууринда найруулагша Сойжин Жамбаловагай «Ромео Джульетта хоёр» гэһэн зүжэг табигдаа. Энэ гансашье Буряад орондоо бэшэ, мүн ороной ниислэл Москва хотын харагшадта һайшаагдаһан манай театрай ехэ амжалта, мэдээжэ зүжэг гэжэ хэлэхэ хэрэгтэй. 2016 ондо «Алтан сэргэ» болон «Гэгээн мууза» гэһэн уласхоорондын хэмжээнэй хоёр ехэ нааданда «Эрхим зүжэг», тиихэдэ «Хүгжэмэй талаар эрхимээр шэмэглэгдэһэн» гэһэн нэрлэгдэһэн заабаринуудаар илажа тодорһон байха юм.

Тиин апрелиин 26, 27-до хизаарай түб Шэтэ хотодо «Принцесса на горошине» болон хүгжэм, шүлэгүүд дээрэ үндэһэлэн табигдаһан ехэ наадан дэлгэгдэхэ. Гадна залуу башкир уран зохёолшо Айгиз Баймухаметовай өөрынгөө ажабайдал дээрэ үндэһэлэн бэшэһэн зүжэгөөр Ильсур Казакбаевай найруулан табиһан «Аба эжын ургынууд» гэжэ зүжэг табигдаха байна. Энэ зүжэг мэнэ һая, апрелиин 14, 15-най үдэрнүүдтэ манай тайзан дээрэ нара хараһан гэжэ онсолмоор.

Аян замдаа аяшарангүй ябажа бусыш даа, түрэл театрнай!      

26.04.2017 Автор: Николай Шабаев