Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

«ҮЗЭСХЭЛЭН ДЭЛГЭДЭГ ГАЗАРНУУДАЙ ҺҮНИ»


Иимэ нэрэтэй 2017 оной хэмжээ ябуулга буряадай бүхы үзэсхэлэн дэлгэдэг газарнуудта майн 18-да үнгэрхэ юм. Энэ хэмжээ ябуулга жэл бүри үнгэржэ, заншал болонхой.

Энэ жэлэй «Үзэсхэлэн дэлгэдэг газарнуудай һүни» байгаали хамгаалгын жэлдэ зорюулагдажа, 18-най үдэшэ харагшадаа угтажа абаха. Олон ондоо һонирхолтой хэмжээ ябуулгануудай оршондо ороһон харагшад миил хажуу тээһээ адаглаашад бэшэ, тэдэнэй тон эдэбхитэй хабаадагшад боложо оролсохоор түлэбүүд хараалагданхай.

 

Эндэ али нэгэн мэргэжэлтын эрхилһэн онол аргануудта, асуудалнууд болон харюунуудай нааданда хабаадалсажа, «Гэр. Аяншалгын түүхэ» гэһэн зэрлиг байгаалиин гэрэл зураг буулгагша Ян Артюс-Бертран болон найруулагша Люк Бессон хоёрой бүтээһэн баримтата кино хараха арга байха.

Энэ хэмжээ ябуулга бүхы аймагуудай түбүүдтэ, Улаан-Үдэ хотодо үнгэрхэ юм.

 

17.05.2017 Автор: Николай Шабаев