Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

ДУУН БОЛОН ХАТАРАЙ ҮНДЭҺЭН «БАЙГАЛ» ТЕАТРАЙ ОЙН БАЯРААР!


Буряадай дуун болон хатарай үндэһэн «Байгал» театрай анхан байгуулагдаһаар 75 жэлэй ойгоор Буряад Уласай Соёлой сайдай уялгануудые дүүргэгшэ Тимур Цыбиков амаршална.  

Арад бүхэн өөрын дуу хатартай гээшэ. Манай хүгжэмэй хэлэн баян, энэ баялигтайгаа нэгэ утаhаар холбоотой байхадаа, тэрэнээ үзэхэ, хэрэглэхэ хэрэгнай шухала зорилгомнай гэжэ мэдэржэ, буряад арадай дуу хүгжэмэй манлайда ябадаг үндэһэн «Байгал» театрайнгаа ойн баяраар театрайнгаа зохёохы хамта олониие, Буряад оронойнгоо харагшадые үнэн зүрхэнһөө амаршалнаб! 1942 онһоо гүрэн түрын зиндаада гаргагдаһан дуун болон хатарай шуулгын хүгжэлтэдэ хүгжэмэй урлалай агууехэ ажал ябуулагшад Б. Ямпилов, Ж. Батуев, М. Арсентьев, Т. Глязер болон бусад олон горитой хубитаяа оруулһан байха. Һайхан дуунуудай cагhаа сагтаа мүндэлжэ, шэнэ шэглэлээр hалбаржа, хүнэй hанаа сэдьхэлэй гүнзэгы руу шэнгэжэ байдаг ушарые театрай зохёохы ажалтадай ажал ябуулгатай холбожо, онсолон тэмдэглэнэб. Зүблэлтэ гүрэнэй, удаань Оросой Холбооной, тиихэдэ хари холын орон нютагуудайшье хайра шагналнуудта хүртэжэ, буряад арадайнгаа соёл урлалые газар дэлхэй дээгүүр мэдээжэ болгон дэлгэрүүлжэ ябаһан ушар арсашагүй, арадай сэдьхэлдэ онсо һуурияа эзэлдэг юм.    

«Байгал» театрай хэдэн олон жэлнүүдэй хугасаа соо буряад арадай нюур боложо, торгон утаhа сагhаа сагта таhалангүй татажа, буряад зондоо элинсэгээ мартахагүйень үргэлжэ hануулжа байдаг ушарые һайшаамаар байдаг. Театрай байгуулһан, харагшадай урда амжалтатай үнгэрһэн хэдэ хэдэн томо хэмжээнэй тоглолтонуудые мартамаар бэшэ.

Ушар тиимэһээ арадайнгаа эгээл дуратай дуун болон хатарай үндэһэн «Байгал» театрайхидтаа ойн баярай, мүн саашанхи жэлнүүдтээ зохёохы үндэр амжалтануудые туйлажа, энхэ мэндэ, жаргалтай заяатай ажаһуухыень хүсэнэб!  

Буряад Уласай Соёлой сайдай уялгануудые дүүргэгшэ  Тимур Цыбиков

26.06.2017