Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

«ЭХИРЭДҮҮДЭЙ НЭГЭДЭЛ»


Угай соёлоор иимэ нэрэтэй нютагууд хоорондын түрүүшын ехэ наадан байгша оной долоон һарын 8-най үдэр Кабанскын аймагай Корсаково тосхондо үнгэрхэ гэһэн зар тараба.

Энэ ехэ нааданай гол зорилго гэхэдэ эхирэдүүдэй болон тэдээнтэй эблэрһэн отогуудай угай соёл һэргээн хүгжөөхэ, түрэлэй болон тэдээн хоорондын соёлой барисаа бэхилхэ, тон лэ тэрэ угайхидта хабаатай өөрсэ маягтай арадай уран бүтээлнүүдые дэмжэхэ, хүгжөөн дэлгэрүүлхэ.

Энэ ехэ наадые анхан һанаашалжа зохёон байгуулагшад хадаа «Эхирэдүүдэй нэгэдэл» гэһэн ниитэ хүдэлөөн, ББҮСЭ (Бүгэдэ Буряадай үндэһэн соёлой эблэл).

«Кабанскын аймаг» гэһэн нютагай засагай байгууламжын «Соёлой болон залуушуулай хэрэгүүдээр хороон» гэһэн нютагай засагай һангай эмхи зургаан, «Корсаковын» гэһэн хүдөөгэй нютагай засагай байгууламжын захиргаан, Кабанскын аймагһаа гарбалтай нютаг зоной эблэл, «Байгал-худариин буряадуудай угай соёлой Корсаковын түб» гэһэн нютагай засагай бэеэ дааһан соёлой эмхи зургаан гэгшэд ехэ нааданай эмхидхэн байгуулагшад юм.

Энэ дээрэ нэрлэгдэһэн ехэ наада эмхидхэлэй хороон Буряад Уласай хүдөө аймагуудай эхирэд отогто хабаатай буряадуудые эдэбхитэй хабаадалсахыень урина. Эхирэдүүдэй байрлан ажаһуудаг аймаг нютагуудые нэрлэбэл: Баргажанай, Хурамхаанай, Ивалгын, Хэжэнгын, Сэлэнгын, Хяагтын, Яруунын аймагуудай зарим һуурин тосхонуудта тэдэнэр ажаһуудаг юм гэһэн баримтанууд бии.     

28.06.2017