Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

ОРОН ДЭЛХЭЙ ДЭЭРЭ ОРИ ГАНСАХАН БУРЯАД ТЕАТРАА АМАРШАЛБА


Буряадай Гүрэнэй Ажалай Улаан тугай орденто Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ академическэ драмын театр энэ жэл түрүүшын хүшэгэ нээһэн үеһөө хойшо үнгэрһэн 85 жэлэйнгээ ойн баярые угтажа байна. Энэ ушараар Буряад Уласай Соёлой сайдай уялгануудые дүүргэгшэ Тимур Цыбиков алдарта театрайнгаа ажалша олониие амаршалба.

Буряад театрай эрхим хүндэтэ хамта олон!

Энэ хадаа манай уласай соёл урлалай ажабайдалда түүхэтэ үйлэ боложо байна гээшэ.Манай Буряадай соёлой шарайе үндэһэн драмын мэргэжэлтэ театр үгыгөөр хараха гээшэ ой ухаанда орохогүй байна. 

Театр 1932 оной долоон һарын 7-до харагшадайнгаа урда түрүүшынхиеэ хүшэгэеэ нээһэн юм. Театрай эхин дээрэ байһан гайхалтай бэлигтэй, холын хараатай, мэргэн бодолтой зүжэгшэдэй нэрэнүүд арад түмэнэй сэдьхэлдэ шэнгэжэ, хойтын үедэ үльгэр жэшээ боложо, театрай алтан жаса боложо мүнхэрөө. Тиихэдээ театрнай арадайнгаа ёһо заншалнуудые, эхэ хэлые гамтайгаар сахин хүгжөөжэ байһан урлалай гансахан гуламта болоно гээшэ.

Арадайнгаа алхасатай адли үе сагайнгаа эрилтээр ябажа байһан Буряад театрнай арад түмэндөө хэзээдэшье хайратай, хэзээдэшье хэрэгтэй. Һонин һонин, олон олон зүжэгүүдые тайзан дээрээ найруулжа, арадай амгалан байдал, аза жаргалай найдал боложо байгыт даа, һайндэрөөр, эрхим хүндэтэ зохёохы болон бусад ажалтан!

Буряад Уласай Соёлой сайдай уялгануудые дүүргэгшэ Тимур Цыбиков

03.07.2017