Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

БУРЯАД УЛАСТА ЗОНОЙ УРМАНДА ТУСХАЙ УРИЛДААН СОНОСХОГДОБО


Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засаг Газарай Захиргаанай захилаар  «Улас орондоо дуратайб» гэһэн гаршагтай хүн зоной юрын байдал зураглаһан сурталшалгын урилдаан соносхогдобо

Гол зорилгонь - улас дотор иимэ удхатай сурталшалга хүгжөөхэ, мүн хүн зоной байра байдалда хабаатай бэрхэшээлнүүдтэ анхарал хандуулха шухала. Урилдаанда уран зохëогшод гансааран гү, али бүлэгөөрөө хабаадажа болоно.

«Улас орондоо дуратайб» гэһэн сурталшалгын урилдаан хоëр шэглэлээр үнгэргэгдэхэ – «Эрхим видеоролик» болоод «Эрхим идхалгын плакат -  сурталшалгын хуудаһан» гээд. Шэглэл бүхэн «Дүтэ байгшад  хайратай», «Ерээдүй үе манайл гарта», «Минии Буряад» гэһэн гурбан дэбжүүлгэтэй.

Урилдаанай дүрим тухай дэлгэрэнгы мэдээн Буряад Уласай Засаг Газарай албан ëһоной сайт дээрэ «Урилдаанууд» гэһэн гаршаг доро табяатай (http://egov-buryatia.ru/index.php?id=4&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=45893&cHash=d69e20fa2c3f1e5c87bedcecfe607f92).

 

28.07.2017