Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

БААБГАЙН ҺОЁОНУУД ҮЗЭМЖЭДЭ ТАБИГДАХАНЬ


Эдэ һоёонууд нёдондо жэлэй ноябрь һара соо Буряадай гаалинда хуряагдажа абтаһан байгаа.

Буряадай агаарай замай хилын гаалинда 2016 оной ноябрь һара соо хитад эрхэтэнэй нюусаар хилэ гаргажа ябаһан баабгайн һоёонууд хуряагдажа абтаһан байба. Гаалин дээрэ хуряагдаһан эд зөөринүүдые зэргэсүүлгын шэнжэлэл эдэ һоёонуудые гималайншье, манай эндэхи тайгыншье баабгайнуудай байжа болохо гэһэн тобшолол хэһэн, тиихэдээ эдэнь үгы болохо тээшээ ошожо ябаһан хоморой гэжэ тоологдодог зэрлиг баабгайнуудай һоёонууд гэжэ элирүүлэгдэһэн юм. Харин иимэ зөөринүүдэй андалдаа наймаан Уласхоорондын хэлсээгээр гуримшуулагдадаг юм гэжэ хэлэхэ шухала. Байгша оной апрель һарада эдэ хуряагдажа абтаһан һоёонууд Оросой Холбооной зөөри гэжэ тоологдоһон, тиигэжэ Оросой Соёлой яаманай Сибириин Федеральна тойрогой Эрхүүгэй таһагай зүбшөөлөөр Буряадай гаалин эдэ һоёонуудые Буряад Уласай үндэһэн үзэсхэлэн дэлгэдэг газарта ямаршье түлбэригүй дамжуулхань гээшэ.

Энэ хэмжээ ябуулга 2017 оной августын 11-нэй 15 сагта Улаан-Үдын Профсоюзуудай гудамжа, 29 хаягаар Буряадай түүхын үзэсхэлэн дэлгэдэг газарта үнгэрхэ гэжэ энэ албанай полковник зэргэтэй гаалинай орлогшо дарга С. В. Ильина дуулгаба.   

10.08.2017 Автор: Николай Шабаев