Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

«Буряадхан оромной бултанай жаргаха нютаг юм даа»


2017 оной сентябриин 2-то Улаан-Yдэ хотодо «Хани нүхэсэлэй жэн» («Караван дружбы») гэһэн Буряад Уласта ажаһуугша арадуудай үндэһэн соёлой фестиваль үнгэргэгдэхэнь.

Буряад Уласай олон тоото яһатанай үндэһэн соёлтой, ажабайдалтай танилсуулха, арадуудай хани нүхэсэл бэхижүүлхэ гэһэн дэмбэрэлтэй удхатай энэ фестивальда яһатануудай эблэлнүүд, аяншалалгын эмхинүүд, дуу хатарай бүлгэмүүд, уран дархашуул, үндэһэн эдеэ бэлдэгшэд болон бусад зон оролсохо юм.

Уласамнай арба гаран үндэһэ яһатанай-соёлой нэгэдэлнүүд энэ хэмжээ ябуулгада хабаадаха тухайгаа мэдүүлээд байна.

Энэ фестивальда хабаадагшад иимэнүүд зохёохы урилдаануудта уран бэлигээ харуулха:

·       «#Буряад орониие мэдэжэ аба» («#Узнай Бурятию») – угсаатанай-аяншалалгын түсэлнүүдтэй танилсуулга;

·      «Минии оршолон. Минии арад. Минии соёл» («Мой мир. Мой народ. Моя культура») – видео-буулгабаринуудай урилдаан;

·      «Эбтэй һайн хүрнэшэрэй гудамжа» («Улица добрых соседей») гэһэн үндэһэ яһатанай-соёлой нэгэдэлнүүдэй дэлгээһэн талмайнуудтай танилсуулга.

Тэрээнһээ гадуур арадай уран гартанай бүтээлнүүдэй, номуудай үзэсхэлэн-наймаан болон мастер-классууд, арадуудай зугаа нааданууд, «Зүүн зүгэй дэлгүүр» («Восточный базар») гэһэн ехэ наймаан дэлгээгдэхэ, тиихэдэ үхибүүдэй анхаралда һонирхолтой нааданууд дурадхагдаха.

Энэ фестивальда хабаадаха гү, али хараха дуратай зониие сентябриин хоёрто үдэрэй 12 сагһаа Хубисхалай талмайда (площадь Революции) уринабди.

25.08.2017