Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

ЭРДЭМ МЭДЭСЫН ҺАЙНДЭРӨӨР!


Энэ һалбариин бүхы ажаллагшадые Буряад Уласай Соёлой сайдай уялгануудые дүүргэгшэ Тимур Цыбиков һуралсалай жэлэй эхин түрүүшын үдэрөөр амаршална.

Хүндэтэ нүхэд! Арад зоной сэдьхэлдэ hайн hайханай үрэhэ тарижа байдаг Буряад оронойнгоо эрдэм ухаанай һалбариин хамта олониие Буряад Уласай Соёлой яаманай, мүн өөрынгөө зүгhөө Эрдэм мэдэсын һайндэрөөр, энэ жэлэй һуралсалай эхин үдэрөөр хани халуунаар амаршалнаб!  

Буряад Уласаймнай Соёлой яаман бүхыдөө Улаан-Үдэ хотын, хүдөө аймагуудайнгаа болбосоролой гуламтануудай эдэбхи үүсхэлнүүдые үргэлжэ дэмжэжэ, үргэжэ байдаг. Энэ ехэ хэрэгтэ хамтадаа оролсожо, оролдолго гаргажа ажаллаагүй һаа, бүхы Буряадайнгаа хүгжэлтэдэ һайн нүлөө үзүүлжэ шадахагүй байһамнай лабтай. Буряад ороной һуралсал, болбосоролдо үнэхөөр лэ мэргэжэлдээ үнэн сэхэ, урагшаа шармайһан нүхэднай ажаллажа байдаг гээшэ.

Һургажа байһан шабинартаа Эхэ орондоо дурлал түрүүлжэ, хамаг ажаһуугшадай хайрада хүртэжэ, урмыень үргэжэ байхаһаа гадна, эрдэм һуралсалдаа туйлажа байдаг амжалтатнай, орон дотороо эмхидхэн үнгэргэжэ байдаг хэмжээ ябуулгануудтнай  гүрэн түрын алдар нэрэдэ айхабтар ехэ нэмэри боложо байдаг, манай Буряадай һургуулинууд хоорондоо найрамдалай утаһаар холбоогоо тогтоожо, хани халуун харилсаатай ажаллажа байдаг гуримтай, энэ ушартнай баранай баяр, олоной омогорхол түрүүлдэг.

Урматай hүбэлгэн һурагшадтай, ухаантай бэрхэ багшанартай, арад түмэндөө хэрэгтэйгээ зүбөөр ойлгожо, мэдэржэ, омог дорюун хүгжэгты, олон жэл соо жаргагты!


Буряад Уласай Соёлой сайдай уялгануудые дүүргэгшэ Тимур Цыбиков  

31.08.2017