Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

ХҮҮХЭЛДЭЙН ТЕАТРАЙ АЛТАН ОЙГООР


Буряад Уласай Соёлой сайдай уялгануудые дүүргэгшэ Тимур Цыбиков Буряадайнгаа хүүхэлдэйн «Үльгэр» театрые 50 жэлэйнь ойгоор амаршална:

Уласайнгаа бишыхан харагшадай сэдьхэлдэ hайн hайханай үрэhэ тарижа байдаг, мүнөөдэр алтан ойнгоо баярые угтажа байhан мэргэжэлтэ урлалай гуламта болохо «Үльгэр» театрай зохёохы хамта олониие Соёлой яаманай, өөрынгөө, харагшадай зүгhөө хани халуунаар амаршалнаб! Һүүлэй жэлнүүдтэ Танай зохёохы бүлэгэй туйлаһан амжалтанууд айхабтар ехэ, тэдэнэй тоодо урдаа байһан хүнүүдтэ үгтэжэ байдаггүй хэдэн олон «Алтан багууд», тиихэдэ театрай хаһын туршада тайзан дээрэ табигдажа байдаг шэнэ зүжэгүүдэйнгээ тоогоор бусад театрнуудай дунда эгээл олон Танайда байха. Энэ хүрэжэ ерэһэн түрэл театрайтнай алтан ойгоор таанартаа үндэр амжалтануудые, үндэр нэрэ зэргэнүүдые, амгалан ажабайдал, аза жаргал, арадайнгаа дунда алдар солынтнай дээгүүр байхые, гэр бүлэдэтнай тайбан байдал хүсэнэб!

Ухаантай бэрхэ харагшадтай,

Урматай hүбэлгэн зүжэгшэдтэй,

Хамаг арад түмэндөө

Хэрэгтэйгээ мэдэржэ,

Омог, дорюун хүгжэгты,

Олон жэл соо жаргагты!

 

Буряад Уласай Соёлой сайдай уялгануудые дүүргэгшэ     Т. Г. Цыбиков  

07.09.2017