Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

ТЕАТРАЙ ЭЭЛЖЭЭТЭ 78-дахи ХАҺА

Авторай гэрэл зураг
Авторай гэрэл зураг

Буряадай гүрэнэй Гомбо Цыдынжаповай нэрэмжэтэ Ленинэй орденто Оперо болон баледэй академическэ театр сентябриин 27-һоо ноябриин 3 болотор Москвада үнгэргэгдэхэ Бүхэроссиин “Видеть музыку” гэһэн хоёрдохи ехэ нааданда хабаадахань.

Энэ ехэ нааданда Оросой Холбоото Уласай болон СНГ-эйн эрхим театрнуудһаа 18 театр шэлэгдээ. Тэдэнэй тоодо манай театр оролсоно, тиихэдээ гансаараа хоёрдохиёо уригдаһан байна гэжэ омогорхолтойгоор тэмдэглэе. Манай зүжэгшэд үнгэрһэн жэлэй 77-дохи хаһада дахин Юрий Лаптевэй найруулгаар шэнээр табигдажа, харагшадай һайшаал магтаалда хүртэһэн Джузеппе Вердиин “Бал-маскарад” оперо болон Морихиро Иватын баһал шанээр табиһан Бау Ямпилов болон Лев Книппер хоёрой суута “Ангар дүүхэй” балет олониитын анхаралда табиха.

Театрай гол дуушад: Ариунбаатар Ганбаатар, Михаил Пирогов, Самбуу Батчимиг, Билигма Ринчинова болон бусад бэлигтэйшүүл Н. И. Сацай нэрэмжэтэ Хүгжэмтэ театрай тайзан дээрэ “Бал-маскарадаа” октябриин 23-да табиха юм. Нёдондо Ехэ театрай һэльбэн шэнэлэгдэһэн тайзан дээрэ “Тоска” оперо амжалтатайгаар табигдажа, буряад оперын хүгжэлтые харуулаа бэлэй. Энэл амжалтаһаа уламжалан мүнөө хоёр зүжэгүүдыемнай Москвада табюулхань гээшэ.

Буряадтаа үлэхэ гү?

Буряад театрай омогорхол болоһон Ариунбаатар Ганбаатарые “Певец мира” гэһэн Уласхоорондын урилдаанда «Song Prize» номинацида луреат боложо тодорһоорнь халуунаар амаршалая. Шэнэ лауреадые гэр бүлөөрнь Америкын Нью-Йоркдохи Метрополитен оперодо урихадань, түрэл буряад театртаал бэлигээ мүлижэ байхаяа мэдүүлээ гэжэ Дарима Линховоин сурбалжалагшадта мэдээсээ. Тиибэшье, залуу ябахадаа дайда дэлхэйе үзэхэдэ туһатай гэжэ ойлгуулхые оролдоноб гэжэ Дарима Лхасарановна бэлиг түгэлдэр шабяараа омогорхоно. 29-тэй дуушан эгээл шэлдэг наһандаа ябана ха юм.

“Буряад хэлэндэ һураха хүсэлтэйб...”

Константин Станиславскийн болон Владимир Немирович-Данченкын нэрэмжэтэ  Москвагай хүгжэмтэ театрта Буряадай соёл урлалай гайхамшагта балет – “Ангар дүүхэй” октябриин 24-дэ табигдаха. Энэ балет шэнээр найруулжа табиһан Морихиро Ивата: “Сайн байна, хүндэтэ нүхэд!”– гэжэ сурбалжалагшадые мэндэшэлжэ, буряад хэлэндэ һураха хүсэлтэй байһанаа мэдүүлээ.

– Буряад орондо ерэн сасуу, буряадаар хүн зонтой харилсаха һанаатай һэм. Теэд юрэн сүлөө гарадаггүй байгаа. Мүнөөл бараг сүлөөтэй болохоорби, буряадаар зааха танил һайн багшатайб. Ерэһээр табан жэл болооб, нёдондо наһанайм нүхэр Ольга Ивата ерээ. Ольгамни балетнэ һургуулида багшална. Хоюулаа “Сэнхир шубуун” балет табинабди, удаань “Анютые” табихаяа бэлдэнэбди. Пётр Чайковскийн нэрэмжэтэ колледж дүүргэһэн дүрбэн залуу хатаршад манда ерэжэ, шэнэ ульһа, хүсэ оруулна. Сентябриин 16-да “Хун шубуута нуур” харагшадтаа дурадханабди, – гэжэ баледэй хүтэлбэрилэгшэ хөөрөө.

78-дахи хаһа

Иимэ холын гастрольнуудта хабаадахадань театрта Оросой Холбоото Уласай болон Буряадаймнай Соёлой яаманууд туһална гэжэ театрай коллектив баяраа мэдүүлнэ.

Ниислэл хотодо хоёр ехэ зүжэгүүдээ табиха болоод тухашаруушье һаа, театрайнгаа 78-дахи хаһые саг соонь, юһэн һарын 13-да, нээжэ, Буряадайнгаа харагшадые баярлуулха байһанаа мэдүүлнэ. Дээрэ хэлэгдэһэн зүжэгүүдһээ гадна, “Игорь тайжа” оперо, “Хун шубуута нуур” балет болон бэшэшье мэдээжэ зүжэгүүдые  харагшадтаа дурадхаха. Эдир харагшадышье һонин зүжэгүүд хүлеэнэ.

Ойн баярнууд

Буряадай оперын одон боложо тодорһон Болот Бороевой 70 жэлэй ойдо зорюулагдаһан дурасхаалай үдэшые театрнай энэ намар яажа тэмдэглэхэб гэһэн  манай сурбалжалагшын асуудалда, Дарима Линховоин харюусаа. Суута тенор дуушанай тоонто Ага тойрогто болон түрэл театртань олон хэмжээ ябуулганууд үнгэргэгдэхэ. Эдэ хэмжээнүүдэй зулайнь боложо, театрай тайзан дээрэ Болот Бороевай гэрэлтэ дурасхаалда зорюулагдаһан ехэ концерт табигдаха гэжэ мэдээсэбэ. Мүн баһа Ольга Аюровагай ойн баяр үргэнөөр тэмдэглэгдэхэ. Баярай хэмжээнүүдэй нэгэн гэхэдэ, театр тусхай сонин бэлдэжэ гаргаха.

11.09.2017 Автор: Сэнгэ Ринчинов, «Буряад үнэн» һонинһоо