Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

«НОМОЙ ДУГЫЛАН-2017»


Улаан-Үдэ XXII Номой дугылан үнгэргэхэ гэжэ бэлэдхэл хэжэ байна. Номдо хабаатай энэ гол үйлэ хэрэг юһэн һарын 29, 30-да нэгэ доро хоёр талмай дээрэ үнгэрхэ юм – Буряад Уласай Үндэһэн номой һанда, тиихэдэ «Форум» гэһэн аралжаа наймаанай түбтэ (Ленинэй гудамжа, 37).

Наймаанай талмайнууд долоон гарагай 12:00 сагһаа эхилхэ, харин баярай оршондо нээлгэ 16:00 сагһаа аралжаа наймаанай түбэй атриум соо болохо юм.

Номой наймаанда 10 хэблэлэй газарнууд, номой табан дэлгүүрнүүд, һонин хэблэлэй хоёр бүлгэмүүд хабаадаха. Үшөө тиихэдэ уран зохёолой, хүүгэдэй, болбосоролой, эрдэм дэлгэрүүлгын шэглэлэй, хизаар ороноо шэнжэлхы удхатай номууд ород, буряад хэлэнүүд дээрэ, хамтадаа номой 1 500 гаран нэрэнүүд нэгэ газартаа дэлгэгдэхэ байна.

Эндэ Буряадаймнай мэдээжэ зохёолшодой дурасхаалай гар табилганууд эмхидхэгдэхэ юм.

Баярай оршондо нээлгын удаа тэндэ дэлгэгдэһэн «Жэлэй эрхим ном-2017» гэһэн мүрысөөндэ, тиихэдэ 1997-2016 онуудай «Жэлэй эрхим ном» гэһэн мүрысөөнүүдтэ илажа гараһан номуудтай танилсалга болохо байна. Зохёолшодтой саг зуура танилсалга, уншагшадтайгаа уулзалга, асуудалнууд-харюунууд гэһэн нааданууд үнгэржэ байха юм ха.

Хүүгэд болон түрэлхидтэ өөрын хэмжээ ябуулга бэлдэгдэжэ байна.

Тиихэдэ «Буряад Уласта буряад хэлэ сахин хүгжөөхэ» гэһэн Буряад Уласай Гүрэнэй хараалһан тусхай мүнгөөр энэ жэл хэблэгдэһэн номууд дэлгэгдэхэ юм гэбэл: Галина Базаржаповагай «Зальбарал», Николай Шабаевай «Сагаан морин», Дулгар Доржиевагай «Эрхэтэн ябаха үйлэмнай», Анна Виноградовагай «Тайна озера Сарыксан» б. б.

Үндэһэн номой һанда хэдэн газарта мүн лэ өөрын хэмжээ ябуулганууд үнгэржэ байха, эндэ Буряадаймнай аймагууд болон нютагуудай номой һаншад бүхы хэмжээ ябуулгануудтэ эдэбхитэй хабаадалсажа, мэргэжэлэйнгээ талаар һуралсал гараха гээд хараалагданхай. Хамта дээрээ 40 гаран хэмжээ ябуулганууд хараалагданхай юм байха.

Юһэн һарын 29-дэ 17:00 сагһаа тэрэ аралжаа наймаанайнь түб соо Буряадай үзэсхэлэн дэлгэдэг үндэһэн газарта буряад отогуудай (хори, хонгоодор, эхирэд, булагад, һартуул, сонгоол) заншалта хубсаһан гэһэн түлэбөөр шэнээр эмхидхэгдэһэн хэмжээ ябуулга үнгэрхэ байна.

Юһэн һарын 30-да 15:00 сагһаа Үндэһэн номой һанда Буряадай Гүрэнэй, И. Калашниковай, Ц. Шагжинай нэрэмжэтэ улас түрын хэмжээнэй шангуудта хүртэгшэ Геннадий Башкуевай «Апноэ болон бусад зүжэгүүд» гэжэ номой нюур нээлгын хэмжээ ябуулга үнгэрхэ.

Эндэ дэлгэгдэһэн Москва тухай 200 гаран номууд харагшадай һонирхол татаха байха. Эдэ номууд Москвагай Засаг газарһаа Буряадаймнай Үндэһэн номой һанда бэлэг болгогдон үнгэрһэн зундаа барюулагдаһан юм

Иимэ маягаар жэлдээ Буряадай уран зохёолшодой 20 шахуу номууд хэблэгдэнэ гэжэ онсолмоор байна. Ганса энэ жэлдэ хизаар ороноо шэнжэлхы шэглэлтэй 19 хэблэлнүүд 8 000 хэһэгээр гараха юм байха.

Энэл 30-ай үдэр 17:00 сагһаа «Номой дугыланда» үнгэрһэн хоёр үдэрэй дүнгүүд согсологдожо, нэрлэгдэһэн бүхы мүрысөөнүүдтэ илажа тодорогшод шагнал хайрануудта хүртэхэ юм гээд соносхогдонхой.     

 

18.09.2017 Автор: Николай Шабаев