Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

«ЭДИР БУДАМШУУ». АРБАН ГУРБАДАХИ НААДАН

Анна Огороднигой гэрэл зураг, ИД «Буряад үнэн»
Анна Огороднигой гэрэл зураг, ИД «Буряад үнэн»

Буряад театрта уласхоорондын хэмжээнэй «Эдир Будамшуу» гэhэн ээлжээтэ харалга үнгэргэгдэбэ. Оросой Холбооной арадай зүжэгшэн Михаил Елбоновой үүсхэн байгуулһан энэ мүрысөөн 13-дахияа эдир бэлигтэйшүүлые суглуулба.

Түрэл хэлэндээ бэрхэ, уран үгэтэй, дуу дуулаха, зүжэглэн наадаха аргатай, шадабаритайшуул эндэ хабаадаа.

«Эдир Будамшуу» гэhэн мүрысөөндэ хабаадагшадай олонхид саашадаа уран hайханай, зохёохы замаар дабшан ошодог гээд мэдээжэ. Тэдэнэй ехэнхи хубинь. Урда жэлнүүдтэ энэ нааданда оролсожо, тайзан дээрэ уран бэлигээ харуулhан хүбүүд Булад Самбилов, Бато Шойнжонов болон бусад артистын мэргэжэл шэлэнхэй. «Эдир Будамшууда» хабаадажа амжалта туйлаад, дуушан болохо гэжэ шиидэhэн Ага нютагhаа гарбалтай Баясхалан Базаржапов мүнөө П. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй урлалай һургуулида хоёрдохи жэлээ һуража байдаг.

Мүнөө жэлдэ энэ конкурсдо хабаадагшад жэгдэ адлиханаар бэлиг шадабарияа харуулаа гээд хэлэмээр байна. Тэдэнэр шүлэг хөөрөө, дуу дуулаа, зүжэг наадануудһаа хэһэгүүдые харуулаа. Бэшүүрэй аймагай Харланай дунда hургуулиин Барас Дайндаров хоёрдохиёо энэ харалганда хабаадана. Энэ хүбүүнэй бэлиг шадабари дээшэлээ гэжэ энэ наада хүтэлэгшэ Оросой Холбооной габьяата зүжэгшэн Олег Бабуев тэмдэглээ. Барас мүнөө жэл шангай хоёрдохи hуурида гараба.

Энэ мүрысөөндэ хабаадагшадые бэлдэhэн багшанар, түрэлхид хэзээдэшье бэлэдхэлэй ехэхэн ажал дүүргэнэ гээшэ. Гоё хубсаhа оёхо, ерэхэ ошохын, хонолгын гаргаша болон бусадаа өөhэдөөл бэе дээрээ даажа абана ха юм. Тиимэhээл энэ нааданда ганса түрэл нютагаа түлөөлжэ ерээд байhандань эдир Будамшуу хүбүүдые, багшанарыень, түрэлхидыень магтахаар лэ даа. Мүнөө жэлэй нааданда Ахын аймагай Михаил Наханцаков түрүүлээ, Монголой Дашлхагвын Дашдолгор, Бэшүүрэй Барас Дайндаров, Түнхэнэй түлөөлэгшэ Сергей Молокшонов, Агын тойрогой Мүнхэ Лхамаев гэгшэд шангай hууринуудые эзэлээ.

13.10.2017 Автор: Ешигма Цыбенова