Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

БУРЯАД ХЭЛЭНЭЙ ҮДЭР ЯАЖА ҮНГЭРХЭБ?


Энэ үдэрые яажа үнгэргэхэ тухай зүблөөндэ Буряад Уласай Соёлой яаман хабаадаба.

Буряад Уласай Засагай газарай Үндэһэ яһатан хоорондын харилсаанай ба эрхэтэнэй үүсхэл хүгжөөлгын талаар хороондо энэ зүблөөн үнгэрөө. Хорооной түрүүлэгшэ Михаил Харитонов зүблөө хүтэлжэ, Буряад Уласай Соёлой яаманай мэргэжэлтэ уралалай ба тусхай шэглэлтэй хүтэлбэриинүүдэй таһагай дарга, Оросой Холбооной гүрэнэй алба хаалгын 3-дахи зэргын зүбшэлэгшэ Татьяна Дугарова хабаадалсаа.

Баярай үдэшын сагай, ябасын хубаариие Николай Шабаев бэшэхэ, тиихэдэ Гүрэнэй Хуса Намсараевай нэрэмжэтэ Буряад драмын академическэ театрай зүжэгшэн, театрай уран һайханай хүтэлбэрилэгшын туһалагша, Буряадай габьяата зүжэгшэн Надежда Мунконова найруулан табиха юм.

Арбан һарын 27-до болохо Баярай үдэшые ямар янзаар үнгэргэхэ байһан тухай хөөрэлдөөнүүд болоо.

Буряад хэлэнэй баярай үдэрнүүд буряад Уласта 2006 онһоо тэмдэглэгдэжэ захалһан байна.

Үндэһэн хэлэнэй һайндэрые һанаашалжа, эмхидхэн байгуулагшад гэхэдэ: Буряад Уласай Засагай газар, Буряад Уласай Арадай Хурал, Бүгэдэ Буряадай үндэһэн соёлой эблэл. 

 

 

19.10.2017 Автор: Николай Шабаев