Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

БУРЯАД ХЭЛЭНЭЙ ҮДЭРӨӨР!


Буряад хэлэнэй үдэрөөр амаршалнаб!

Хэншье, ямаршье арад өөрынгөө газар нютагта байхадаа өөрын хэлэтэй, өөрын соёлтой, заншал, гуримуудтай байха. Тиигэжэ бүхэли ехэ арадай түүхэ байгуулагдадаг, үе дамжажа хүгжэдэг гээшэ. Энэ дэбисхэр дээрэ суг байдаг бүхы арадууд бэе бэеэ хүндэлжэ, хэн нэгэнэйнгээ заншал зүбөөр ойлгожо, хоорондоо эбтэй, нэгэ бүлэ шэнги байбал, энэ найрамдалынь хүгжэлтын тон найдамтай хүсэн болохол даа. Тон тиимээр манай Буряадай олон арадууд ажабайдалаа байгуулбал, хэн нэгэнэйнь хэлэн, заншал, гуримууд хохидолдо орохогүй. Буряад арадайнгаа буряад хэлэеэ хүгжөөхэ хэрэгые, барандаа хам оролсон, дэмжэхэ уялгатайбди. Энэ – манай мүнөөдэрэй уялга. 

Буряад Уласай Соёлой сайдай уялгануудые дүүргэгшэ    Наталья Светозарова

27.10.2017