Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

МЭРГЭН САНДАНОВАЙ ТУЙЛАЛТА


«Санкт-Петербург» гэжэ уласхоорондын урилдаанай дипломдо хүртэбэ.

Найрал дуушадай улсахоорондын энэ урилдаанай гурбадахи хубиин үнгэрхэдэ дүн согсологдожо, манай Дуури бүжэгэй театрай дуушан Мэргэн Санданов дипломант боложо тодорбо. Декабриин 2-то дүн согсологдоһон байгаа.

Шэлэн абалга айхабтар хүшэр байгаа, эндэ арба гаран гүрэнүүдэй 146 түлөөлэгшэд хабаадаха тухайгаа мэдүүлһэн байба. Тэрэ тоодо манай Мэргэн Санданов.

Энэ мүрысөөн шүүлгын бүлэгэй түрүүлэгшэ, СССР-эй арадай зүжэгшэн Ирина Богачёвагай үүсхэлээр наймадахи удаагаа үнгэрбэ. Энэ хадаа Санкт-Петербург хотын горитой ехэ, удхатай хэмжээ ябуулгануудай тоодо ородог юм.

Уласхоорондын хэмжээнэй энэ мүрысөөе Оросой Холбооной Соёлой яаман, Римский-Корсаковай нэрэмжэтэ хүгжэм дуунай дээдэ һургуули болон Ирина Богачёвагай «Арт-Петербург» гэһэн нигүүлэсхы сэдьхэлэй жаса гэгшэд эмхидхэлшэд боложо үнгэргэһэн байха юм.

04.12.2017