Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

ЮРИЙ МАНДАГАНОВ. ШЭЛЭГДЭМЭЛ БҮТЭЭЛНҮҮД


Декабриин 7-до 16 сагһаа Ц. С. Сампиловай нэрэмжэтэ Уран зурагай үзэсхэлэн дэлгэдэг газарта Оросой Холбооной габьяата уран зурааша, Буряадай арадай уран зурааша Юрий Мандагановай уран бүтээлнүүдэй үзэсхэлэн дэлгэдэхэнь.

Энэ үзэсхэлэн уран зураашын түрэһөөр 70 наһанай ойдо зорюулагдана. Юрий Мандаганов эндэ өөрынгөө 80 гаран шэлэгдэмэл бүтээлнүүдые табина. Флоренциин маягаар урлагдаһан шулуун бүтээлнүүд, зурагууд, баримал бүтээлнүүдтэй, хүндэтэ урлал сэгнэгшэд, харагшад, дахинаа уулзахатнай гээшэ. Юрий Мандаганов Флоренциин маягаар урлалгын талаар элитэ боложо тодорһон гэхэдэ, Буряад Уласта мүнөө дээрээ гансаараа байна. Энэ уран зурааша Буряад оронойнгоо хилэ дабажа, хари холын орон, гүрэнүүдээр суурхажа байһан хүн. Шулуугаар урлал бүтээлээ өөрын онсо харасаар ойлгожо, уран гоё, харамаар һайхан зөөринүүдые харагшадтаа бэлэглэжэ, дүйтэй болонхой. Тэрэнэй шулуунда дурлал түрэһэн тоонто Захааминһаань эхитэй байһан байха. Хада уулата Захааминда элдэб гоё шулуунууд, хэр угһаа ура хэхэдэ бэлэн зөөлэн хас шулуун элбэг, һонюуша хүбүүн эдэ бүгэдые анхарһаар эрэ болоһон байха, гэбэшье иимэ шулуунуудые оройшог урлалда хэрэглэжэ эхилһэн юм. Тиихэдээ энээнээ урлал байгуулдаг мэргэжэлэйнгээ гол шэглэл болгожо, тон ехэ үрэ дүнтэй хүдэлжэ байна гээшэ. 

Уран бүтээл байгуулха харэгтээ шэнэ шэглэл hанажа, түрэл Буряад ороноо дэлхэй дээгүүр нэрыень үргэн суурхуулжа байhан уран зурааша Юрий Мандагановай алдар нэрэ, тэрэнэй зохёохы ехэ амжалтанууд хүн бүхэнэй досоо бахархал түрүүлдэг юм. Тэрэнэй бүтээлнүүд дэлхэйн хэдэн томо үзэсхэлэн дэлгэдэг газарнуудта табигданхай гэбэл, Гүрэнэй Третьяковкын танхим соо, Зүүн зүгэй үзэсхэлэн дэлгэдэг гүрэнэй танхим соо, Москвагай оршон үеын урлалай танхим соо, США-гай Н. Фешинэй үзэсхэлэн дэлгэдэг газарта, тиихэдэ Оросой уран зурагай аргаар зар тунхагладаг жасада хадагалагдажа байдаг.

Уран зурааша Юрий Мандаганов 1947 ондо Закаменск хотодо түрэһэн юм. 1958-1964 онуудаар Закаменскын уран зурагай студида һураа, удаань,

1964-1968 онуудаар Эрхүүгэй дунда мэргэжэлэй урлалай һургуулида һуража гараһан юм.

Үшөө тиихэдэ 1970-1974 онуудаар Москвагай үйлэдбэриин шэглэлтэй уран зурагай дээдэ һургуулида һуража гараа.

1995 онһоо 2001 он болотор Буряадай Уран зураашадай холбооной түрүүлэгшын тушаалда ажаллаа.

2010 ондо Буряадай Гүрэнэй шагналда хүртэһэн юм.

Юрий Мандагановай уран бүтээлнүүдэй үзэсхэлэн 2018 оной январиин 14 болотор дэлгээтэй байха.

05.12.2017