Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

БУРЯАД УЛАСАЙ СОЁЛОЙ САЙДАЙ ШЭНЭ ЖЭЛЭЙ АМАРШАЛГА


Хүндэтэ нютагайхид!
Соёлой һалбариин бүхы ажалтанай зүгһөө бултанайнгаа багаһаа дуратай һайндэр – Шэнэ жэлээр амаршалнаб!

Жэлээ дүүргэжэ байхадаа хэншье һаа, эрьежэ хараха заншалтай, үнгэрһэн жэл соо олон тоото соёлшодой хэһэн бүтээһэн бага бэшэ. Соёл урлалай ажал ябуулагшад бусадай амарха үедэ ажалдаа байдаг гээбы. Тиихэдээ өөрынгөө сэдьхэлэй баялигые хүн бүхэндэ үгэжэ, баяр баясхалан бэлэглэнэ гээшэ. Соёл хадаа номой һангууд, үзэсхэлэн дэлгэдэг газарнууд, театрнууд, дуу хүгжэмэй байшангууд, арадай аман зохёолой бүлгэмүүд, циркын зохёохы ажалтан, арадай уран бүтээлшэд, кино гээд лэ олон тоото доторой һалбаритай албан гээшэ ха юм даа. Эндэ тусагаар зон ажалладаг, бурханһаа үршөөлтэй бэлигтэй, гоё һайханиие анхарха онсо өөрын шадабаритай. Тиимэһээл манай соёлшод дэлхэй дүүрэн Буряадаа түлөөлдэг, дэлхэй дүүрэн мэдээжэ болгодог. Энээнэй түлөө, арад зоной ухаанай баялиг байгуулжа, хойноһоо ургажа ябаһан һүрэгтөө дамжуулан, арадтаа, эхэ орондоо дуратай байлгын үльгэр жэшээ боложо байдаг хүнүүдэй түлөө, тэдэнэй аша үрэтэй ажалай түлөө, бэлигэйнь улам ехээр һалбаран бадархын түлөө һайндэрэй һүни хундагануудаа үргэлсөөрэйт гэжэ гуйнаб.

Та бүхэндэ зохёохы эрмэлзэл, хүсэ шадал, шэнэ амжалтануудые, энхэ тайбан байдал, инаг дура, жаргал хүсэнэб! Саашадаашье эхэ Буряадайнгаа арад түмэнэй сэдьхэл бодолһоо гарангүй, урагшатай урматай ажаллан ажаһуухыетнай хүсэнэб!

Шэнэ жэлээр, хүндэтэ нүхэд!


Буряад Уласай Соёлой сайд   Соелма Дагаева

    

29.12.2017