Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

АБЫНГАА ДУЛААХАН БУУСАДА


Харагша: «Гоёхон тоглолто болохо гэжэ мэдээд байгаа һэм, гэбэшье тоглолто өөрөө хүлеэһэн найдалһаам үлүү байбал даа»

Декабриин 9-дэ Буряадай Гүрэнэй академическэ театрта дээрэ нэрлэгдэһэн гаршагтай тоглолто үнгэрөө бэлэй. Мүнөө харагша театр хоёрой энэл тоглолтын хэмжээндэ уулзалга энэ һарын 11-дэ болохо гээд зар тараагданхай.

Энэ тоглолтодо театрай хэдэн үеын зүжэгшэд хабаадаа: Лариса Егорова, Михаил Елбонов, Эржена, Саян Жамбаловтан, Жажан, Болод Динганорбоевтан, Шэмэд Дондоков, Алексей Михайлов болон бэшэшье залуу зүжэгшэд харагшадай үнэн зүрхэнэй халуун альга ташалгада хүртэбэ.

– Һайхан тоглолто болохо гэжэ мэдээд байгаа һэм, гэбэшье тоглолто өөрөө хүлеэһэн найдалһаамш үлүү байбал даа. Энэ тоглолтодо гэжэ абаһан таһалбаримшье сэнгээ харюулаа. Иимэ тоглолтонуудта ябажа байха хэрэгтэй! Хамаг юумэн ехэ гоё, хүхюу, шогтой, дура буляама байгаа. Хүшэгын нээгдэхэдэ урданай (хуушанай) найрал дуунууд тоглолтын эхи табижа, харагшые бүхы тоглолтынгоо үйлэ руу даамайгаар абаашан, сэдьхэл жэгнэжэ байгаа бэлэй. Тоглолтын найруулга, Михаил Елбонов Лариса Егорова хоёрой харагшадтаа хандалга сэдьхэл үргэжэ, һайхан бодол түрүүлээ. Юрэдөө зүжэгшэ бүхэнэй энэ тоглолтодо хабаадалга омогорхол, бахархал түрүүлжэ байгаа һэн. Ямар бэрхэ хүбүүд гээшэб, ямар һайхан басагад гээшэб… Лосолма Протасова – энэ зүжэгшэниие энэ үдэшэһөө һайнаар мэдэхэ болобоб, зохидхон хоолойтой. Театраараа омогорхожо байнаб! – гэжэ Нина Гармаева гэжэ өөрыгөө нэрлэһэн харагша урда тоглолтын удаа хэлээ һэн.

Буряад театр алишье сагта илгараад байдаг, тэдэнэй гүйсэдхэһэн дуунууд арад зоной дура эзэлһээр үнинэй ха юм даа.

«Абынгаа дулаахан буусада»             

Намарай ольбоной хюрууда

Наhатай тархияа сайранхай,

Һанан, hанан нютагаа,

Айлшалан хүбүүншни ерэнхэйб.


Улаагай харгы руу шэртэжэ,

Уhатуулан нюдэеэ, шалатараа,

Энхэрэн намаяа хүлеэдэг

Эжымни газаагаа угтана.


Абынгаа дулаахан буусада,

Аятай ульhандань жэгнүүлжэ,

Нютагтаа үлэhэн нүхэдөөрөө

Наадатай, зугаатай сэнгэнэб…


Үнгэрhэн нүхэдөө дурсажа,

Эльгэ зүрхэеэ хайлуулнаб,

Урихан шарайень хараhандал,

Үгылэн, абаяа шаналнаб.


Аба эжы хоёрнай

Алтанхан дэлхэй дээр гансахан лэ.

Үргэhэн ашыень харюулжа,

Үлэhэн наhан соонь жаргуулая!  

09.01.2018