Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

“САГАЙ ЭРХЭ” МОНГОЛ ХЭЛЭН ДЭЭРЭ


Оросой Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн Доржо Сультимовай бэшэһэн “Сагай эрхэ” гэжэ ном Монгол орондо хэблэлһээ гараба.

Уран зохёолшо Сэдэнэй Намсарай монгол хэлэндэ оруулжа, энэнь үнгэрһэн жэлэй хуушаар хэблэлһээ гараба гээшэ. Ном дотор эсэгэ, хүбүүн, аша хүбүүн гурбанай хоорондохи харилсаан дээрэ үндэһэлжэ, мүнөө үе сагай амидарал зураглагдана. Дабашагүй орёо байдалда ороходоо, тэдэ гурбанай сэдьхэлээ нээжэ хубаалдаһан һанал бодол, хүсэл зорилго, эрмэлзэл уншагшын һонирхол татаһан байдаг. Үнэн сэхэ зан абари, нэрэ хүндэ, һэшхэл, үнэнхэ зүрхэнһөө зоной түлөө оролдолго, – эдэ бүгэдэ хүнэй амидаралай эгээл үндэр хэмжүүрэй, эгээл үнэтэй сэнтэй, амин шухала зүйл болоно.  Харин замхахаяа мэдэнгүй эрьелдэжэл байдаг сагай эрьюулгэ соо атаа жүтөөнэй, хардалга гүрдэлгын, хомхой хобдогой, худал хуурмагай үрэгүй дүндэ асардаг тухай энэ туужа дотор һонирхолтойгоор бэшэгдэһэн байна. Энэ зохёолтой буряадаймнай уншагшад 2016 ондо танилсаһан юм.

Тиихэдэ, Доржо Сультимовай “Эхын захяа” гэжэ туужа болон рассказууд 2016 ондо монгол хэлэн дээрэ оршуулагдаад, Улаан-Баатар хотын номой хэблэлдэ хоёр удаа барлагдажа уншагшадта хүргэгдэһэн бэлэй. 

10.01.2018 Автор: Галина Дашеева-Базаржапова