Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

ШЭНЭ НОМУУДЫЕ ХЭБЛЭЛДЭ ШЭЛЭЛГЫН МҮРЫСӨӨН СОНОСХОГДОБО


Буряад хэлэн дээрэ бэшэгдэһэн уран зохёолнуудые хэблэлдэ шэлэн абалгын заншалта мүрысөө Буряад Уласай Соёлой яаман соносхобо.

Буряад хэлэн дээрэ бэшэгдэһэн эрхим зохёолнуудые хэблэжэ гаргаха, буряад хэлэн дээрэ хүдэлдэг хэблэл дэлгэрүүлэн хүгжөөлгэ гээшэ энэ мүрысөөнэй гол зорилго болоно.

Зохёол бэшэгшэ Буряад Уласай Соёлой яаманда оруулха гэбэл:

– Мэдүүлгэ

– Зохёолоо 2 хэһэгээр саарһан дээрэ гаргаад (А4 хэмжээнэй, Times New Roman дээрэ үзэгэй 14-дэхи хэмжүүрээр, мүрнүүдэй хоорондохи зай 1,5)

– Зохёол бүхэндэ 2 шүүмжэлэл

– Хэблэлэй гаргашануудые зааһан дансанууд

– Зохёолшын зүбшөөл (хэблэхэ, хэлсээ баталха б. б.)

Мүрысөөндэ табигдаха зохёолнуудые бэшээшэд байгша оной энэ һарын 9-һөө хоёрдугаар һарын 9 болотор мэдүүлгэнүүдээ бүридхэлдэ оруулха ёһотой. Шэлэн абалгын Зүблэл гурбан һарын 13-да шэлэгдэһэн зохёолнуудай дүн гаргажа элирхэйлхэ юм.

Асуудалнууд гаража болохо:

Буряад Уласай Соёлой яаман, 314 үрөө. Утаһан 21 77 04  

Тиихэдэ хизаар ороноо шэнжэлэлгын ба хүүгэдэй номуудые хэблэхэ мүрысөөн мүн лэ соносхогдобо.

 

Энэ хадаа ном хэблэлгые, хэблэлэй шэмэглэлые нарижуулан һайжаруулха зорилготой иимэ нэрлэгдэһэн заабаринуудаар эмхидхэгдэнэ:

1. Түүхын, хизаар ороноо шэнжэлэлгын удхатай номууд

2. Буряадай уран зохёол

3. Буряад Уласай соёл ба урлал

4. Хүүгэд болон эдиршүүлдэ зорюулагдаһан номууд    

Энэ мүрысөөндэ 2018 оной февралиин 9 болотор 670000, Улаан-Үдэ, Ленинэй гудамжа, 30, Буряад Уласай Соёлой яаман гэһэн хаягаар захилнууд абтаха.

Лаблаха, харилсаха утаһан: 21-77-04; 21-74-04

Музейнүүдэй, номой һангуудай хэрэгүүдэй ба арадай уран бүтээлэй таһаг.

С положением можете ознакомиться по ссылке.

 

10.01.2018