Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

Буряад Уласта Соёл болон урлагай эблэлэй суглаан үнгэрбэ

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанһаа гэрэл зураг абтаба
Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанһаа гэрэл зураг абтаба

Байгша оной январиин 15-да Буряад Уласай Засагай газарай түлөөлэгшэд, соёлой эмхи зургаанудай хүтэлбэрилэгшэд болон соёлой мэдээжэ хүдэлмэрилэгшэдэй хабаадалгатай Соёлой болон урлагай эблэлэй суглаан Алексей Цыденовэй хүтэлбэри доро үнгэрбэ.

2017 оной март һарада Буряад Уласай Толгойлогшын дэргэдэ Соёл болон урлагай эблэл байгуулха тухай тогтоол абтаһан юм гэжэ һануулнабди.

Гүрэн дотор архивуудай байгуулагдаһаар 100 жэлэй ойн баяр тэмдэглэхэ тухай Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин тогтоол абаһан байна. 2018 ондо Буряад Уласта архивай албанай байгуулагдаһаар 95 жэлэй ойн баяр тэмдэглэгдэхэ.

«Гүрэн түрымнай баримта дансануудые, тэрэнэй тоодо нюуса дансануудые хадагалһан архивууд хадаа эмхинүүдэй хоорондын шухала албан болоно. Манай аюулгүй, бэеэ даанги ажабайдал архивай албантай нярта холбоотой», - гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ тэмдэглэбэ.

Мүнөөдэрэй байдалаар архивай һалбарида Соёлой яаман, Буряадай гүрэнэй архив болон нютагай засагай байгууламжын 23 архивууд ажалаа ябуулна. Гүрэнэй болон олониитын ажабайдалда архив ехэ удха шанартай, тиимэһээ энэ һалбарида хубилалтанууд боложол байдаг. «Буряад Уласай Гүрэнэй архив» эмхиин захирал Бутит Жалсановагай хэлэһээр, эдэ хубилалтанууд архивай һалбариин ажалда хойшолон үзүүлнэ. Архивай дансануудые бүрин бүтэн зандань хадагалха газар дуталдана, энэ һалбарида хүдэлмэрилэгшэдэй талаар шахардуу байдал, архивай материальна-техническэ бааза шэнэлэгдэхээр болонхой, мүнөө үеын эрилтэнүүдтэ таараһан шэнэдхэн һэргээлгын хэрэгсэлнүүдые худалдан абаха хэрэгтэй гэһэн шиидхэхэ асуудалнууд тухайгаа Бутит Жалсанова тэмдэглэбэ.

Нютагай засагай байгууламжануудта архивай тусхайта байшануудые барижа гү, али худалдан абаха болон бусадшье асуудалнуудые шиидхэхэ аргануудые хаража үзэхэ гэһэн даабари Буряад Уласай Засагай газарай гэшүүдтэ Алексей Цыденов үгэбэ.

17.01.2018 Автор: burunen.ru