Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

«Руслан Людмила хоёр» гэһэн зүжэгэй эхин тоглолто


Энэ зүжэг найруулан табиха түлэб Оросой Холбооной Соёлой яаманай мүнгэн дэмжэлгээр бүтэһэн байна. 2017 оной август һарада «Үльгэр» театр театрнуудые шэлэн абалгада хабаадалсаһан байгаа.

Тиигэжэ, январиин 26-27-до манай «Үльгэр» театрта энэ дээрэ нэрлэгдэһэн «Руслан Людмила хоёр» гэжэ зүжэгэй эхин тоглолто гэхэ юм гү, премьерэ болохонь. Энэмнай буряад театрай тайзан дээрэ болохо. Юундэ буряад театрай тайзан дээрэ болохо юм гэжэ мэдээжэ ха юм даа, театрай байшангые, хуушаржа, аюултай болоо гээд, хаагаа бэлэй. «Үльгэр» театр мүнөө зүжэгүүдээ филармониин тайзан дээрэ, Ород театрай бага тайзан дээрэ харуулна.

Маанарые, манай хүндэ ушарта ороод байһые зүбөөр ойлгожо, маанартаа гараа һарбайжа дэмжэжэ байһан театрнуудтаа баярые хүргэнэбди. Мүнөө үедөө хүүхэлдэймнай театрай захирал, хүтэлбэриин албан, тайзан дээрэ зүжэг табихадаа хэрэглэдэг хэрэгсэлнүүднай Свердловэй гудамжа 8 гэһэн хаягаар байна. Хэды соо иигэжэ байгдаха юм, хэншье мэдэнэгүй. Театрай байшан заһабарилха, шэнэлхэ хэрэгтэ мүнгэн лэ хэрэгтэй болоно ха юм даа. Пушкинай мэдээжэ энэ зохёол хүлеэгдээгүй талаһаань гэхэ юм гү, театрай олон олон арга боломжонуудай уулзуур дээрэ гэхэ юм гү – харуулагдан табигдаа. Энэ зүжэг залуушуулда гэжэ табигдаба. Тайзан шэмэглэл хүнгэхэнөөр һэлгэжэ байхаар зохёогдонхой, түргэн саг соо тайзан дээрэхи нэгэ байдал нүгөөдэ байдалаарнь һэлгэхэ, хүнгэн һэлгэгдэхээр хэгдэнхэй. Үльгэрэй оршон байгуулагдаа гэжэ һанагдана. Пушкинай зохёол олон ондоо хоолойнуудаар уншагдаха – Арина Родионовна, өөрөө Александр Сергеевич, бусад дүрэнүүдые – байгуулжа байһан хүүхэлдэйнүүдые хүтэлэгшэд…

Хүүхэлдэйн театр Александр Пушкинай поэмэ тайзан дээрэ бэелүүлхэдэ яһала таарана, энэ поэмын бэшэгдэһэн үе сагые баримталан тэрэ үеын ниигэмэй болон юрын арадай ажаһуудал, байдал харуулагдаха ёһотой. Энэнь мүнөө сагай ушар байдалда тааруулагдажа табигдахадаа, найруулагшад харюусалга инаг дуран хоёрой удха юун гээшэб гэһэн ойлгосодо хандасаяа шэглүүлһэн байна. Энэ хадаа эрэ эхэнэр хоёрой хоорондын харилсаан ха юм даа. Энээн соо тэрэ хоёрой илгаа жэгдэлжэ, хүндэ хүшэр ушарнуудые хамта дабаха тухай, бэе бэеэ хайрлаха, гамнаха тухай харуулагдана. Тэрэ үедөө энэ поэмэ бэшэһэн А. Пушкин һайса шүүмжэлэлгэдэ ороһон байдаг, гэбэшье юундэ Пушкинай өөрынь һанаа зобооһон энхэрэлэй ульһан энэ поэмэ соонь үгыб гэжэ хэншье хэлээгүй. Тиимэһээ тэрээхэн ульһа дулаанииень театр хүсэлдүүлхэ ёһотой болоно ха юм даа. Тиимэһээл энэ зүжэг дотор Пушкинай найжа Арина Родионовна бии болоһон байна бшуу.

Зүжэгэй найруулагша – Яна Тумина

Уран зурааша-найруулагша – Кира Камалидинова

Хубсаһа зохёон зурагша – Анисия Кронидова

Хатар найруулагша – Алишер Хасанов

Хүгжэмөөр шэмэглэгшэ – Анатолий Гонье

Тайзан дээрэһээ хэлэлгые заагша – Дарима Халматова

Дуунай багша – Вера Мантатова

Тайзанай хабсаргалтануудые бүтээгшэ – Юрий Норбоев

    

19.01.2018 Автор: Баярма Дашидоржиева