Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

Захааминай хүүгэд дэлхэйдэ суурхаба


Захааминай хүүгэдэй урлалай һургуулиин  Аида Бальжанова Алина Норбоева хоёр шабинар “Хоёр ниислэл Рождестводо” гэһэн Уласхоорондын түсэлдэ эрхимээр хабаадажа, баяр жаргалаар халиһан Татьяна Норбоева багшатаяа түрэл Буряадтаа бусажа ерэбэд.  

Энэ ехэ түсэлэй ёһоор Уласхоорондын хоёр  ехэ фестиваль-урилдаанууд: “Одо мүшэдэй толороон“ (“Сияние звёзд”) хойто ниислэл Санкт-Петербургдэ (январиин 6-9) болон “Москвадахи амаралтанууд”  (“Московские каникулы”) зүрхэн ниислэл  Москвада (январиин 10-13) үнгэргэгдөө. Эдэ уридаануудта Ородой Холбоото Уласай можо хизаарнуудһаа, хари гүрэнүүдһээ, тэрэ тоодо манай хүршэ Монгол Уласһаа эрхимэй эрхим бэлигтэйшүүл хабаадаа. Манай Аида Алина хоёр ятагаар наададаг. Тиимэһээ монгол бэлигтэйшүүлтэй тэмсэжэ уридшалһандань бахархамаар.

Иимэ ехэ урилдаануудта хабаадахадаа, манай үхибүүд бэлиг шадабаряараа дэлхэйн олондо суурхажа, түрэл буряад арадайнгаа мүхэшэгүй соёлые бодото дээрэнь харуулжа, буурал эхэ Буряад оронойнгоо, тоонто Захааминайнгаа һүр һүлдые одото тэнгэридэ үргэхэһөө гадна, сэгнэшэгүй ехэ сог зали сэдьхэлдээ бадаруулжа, Эхэ оронойнгоо хоёр ниислэлые Шэнэ жэлэй жабхаланта найрай үедэ бодотоорнь хараһанаа наһан соогоо мартангүй сэдьхэл зүрхэндөө һанан бөөмэйлжэ ябахал даа.

Аида Алина хоёрнай январиин 7-до Санкт-Петербургда ирагуу хүгжэмөө наадахадаа, бүхы зониие болон манайшье, хари гүрэнүүдэйшье соёлой, урлалай дэлхэйдэ мэдээжэ бэлигтэйшүүлые гайхуулаа. Дайдын холо захын аман Захааминда иимэ бэлигтэй бэрхэ үхибүүд байдаг юм гэжэ хэнииншье һанаагүй ха юм. Тиимэһээ “Одо мүшэдэй толороон“ соо ёһотойл ододынь боложо шалгараа. Тиигэжэ бэлигтэй бэрхэ басагадаймнай II шатын кубогто, дипломдо болон үшөө “Зохидшоолгын шан” гэһэн тусхай шагналда хүртэһэниинь гайхалгүй. Харин Москвада энэ ехэ урилдаанда бэлиг шадабаяа гэршэлжэ шадаһан басагадтамнай хүрэхэ бэлигтэйшүүл байгаагүй. Холо ойгуур суурхаһан басагаднай Уласхоорондын “Москвадахи амаралтануудай” илалтын кубэгээр, лауреадай I шатын дипломоор шагнагдажа, үнэтэ бэлэгээр урмашуулагдаа.

 

Буряад орондоо

 

Сурбалжалагшадтай хөөрэлдэхэдөө, илалта туйлажа ерэһэн басагад ехээр хүүежэ байнгүй, харин энэ ехэ амжалтаһаань гайхаһан мэтэ байгаашье һаа, нэн түрүүн  Татьяна Панжиевна багшадаа тон ехэ баярые хүргэжэ байһанаа мэдүүлээ.  Ёоеын холо Ёнгорбой нютагһаа угтай Аида мүнөө Закаменск хотын  1 дүгээр һургуулиин 9-дэхи ангида һурана. Үнгэрһэн жэл Захааминай урлалай һургуули улаан дипломоор дүүргэһэн.

– Мүнөө хүгжэмэйнгөө һургуулиин ятагшадай “Аялга” ансамбльда нааданаб. 9-дэхиеэ дүүргээд, Петр Чайковскийн нэрэмжэтэ  колледждэ һуралсалаа үргэлжэлүүлхэб, – гэжэ Аида мэдүүлбэ.

Сэлгеэ һайхан Санага нютаг тоонтотой Алина 5-дугаар һургуулиин 6-дахи ангида һурана. Урлалай һургуулида 4-дэхи жэлээ һуража ябана.   

Эдэ хүүгэдэй бэлигээ хүсэд дүүрэнээр дэлгэжэ шадаһандань, Татьяна Норбоева багшын габьяа ехэ ааб даа.  Татьяна Панжиевна Буряадай хүгжэмэй училищиин бэлдэжэ гаргаһан түрүүшын ятагшадай нэгэн юм. Һургуулияа түгэсхэһөөр 35-дахи жэлээ багшалжа ябана.  Түрэл Санагадаа 21 жэлэй туршада багшалаа. 2004 онһоо Захааминай хүүгэдэй урлалай һургуулида амжалта түгэс хүдэлнэ. Эдэ олон жэлнүүдтэ бэлигтэй багша хэды олон хүүгэдые хүмүүжүүлжэ гаргаа гээшэб, тоолоодшье яахамнайб. Имагтал ятагаар мэргэжэһэн шабинарыень нэрлэе.

Оюна Гундуева, мүнөө Дылгырова – колледжын багша, эрдэмэй дид-доктор, Буряадай FM радиогой Захааминай дамжуулгануудые ябуулагша юм. Оюна Санжижаповна Буряадай этно-соёлой “Хараасгай” бүлгэм байгуулаад, өөрөө хүтэлбэрилнэ.

Бэлигтэй бэрхэ Туяна Григорьева Буряадай гүрэнэй “Байгал” театрай оркестртэ наадана. Ирина Лубсанова Пётр Чайковскийн нэрэмжэтэ колледж дүүргэжэ ябана. Энэл колледж эрхимээр дүүргээд, мүнөө Зүүн Сибириин соёлой академидэ Намсалма Жамсаранова һурана.

Хүн бүхэнэй бэлиг түрэлхидһөөл үгтэдэг гээшэ. Манай сурбалжалагша Алинын эжы Дарима Гундуеватай танилсаа. Санагын ажалша малша айлай басаган Дарима Раднаевна дүрбэн үхибүүдэй эжы юм байна. Ехэ хүбүүдынь һургуулияа дүүргэнхэй. Агван сэрэгэй алба дүүргээд ерээ, харин Санжай Амарай хизаарта алба хэжэ байна. 3-дахи ангида һурадаг одхон Баир тамирай секцидэ, хатарай бүлгэмдэ ябадаг. Иимэ гурбан аха дүүнэрэй дундаһаа Алина басаган тодоржо, уран бэлигээрээ одо заяагаа гэрэлтүүлжэ ябана ха юм.

Мүнөө сагта холо ойгуур хэдэн хоногоор ябажа ерэхэ гээшэмнай туйлай ехэ гаргашатай хэрэг гэжэ булта мэдэнэбди. Тиимэһээ Уласхоорондын энэ ехэ урилдаанай Эмхидхэлэй хороон манай басагадта туһа хүргэһэн Арадай Хуралай һунгамал Виталий Лыгденовтэ Баярай бэшэг эльгээгээ.    

24.01.2018 Автор: Сэнгэ Ринчинов. «Буряад үнэн» һонинһоо