Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

Мүнхэ Батомункуевай хубиин түрүүшын тоглолто


Мүнөө үедөө Мүнхэ Батомункуев дуу хатарай үндэһэн «Байгал» театрай эгээ залуу дуушан гээшэ.  

М. Батомункуевай тоглолто энэ һарын 11-дэ 17:00 сагһаа дуу хүгжэмэй байшан соо эхилхэ. Үшөө сэрэгэй алба хэжэ байха үедөө, амаралтаар ерээд ябаһан Мүнхэ «Ёохорой һүни» гэжэ нааданаар дайралдажа, мүрысөөндэ хабаадалсаад, «Оршон үеын гүйсэдхэлгэ» гэжэ нэрлэгдэһэн заабаряар диилэжэ гараһан байгаа. Сэрэгэйнгээ алба дүүргээд, Энэ «Байгал» театр ерэтэрээ мүн лэ дуу хатарай «Талын аялганууд» гэһэн театрта хүдэлөө. Москвада Борис Щукинай тайзан дээрэхи ажалаар арга шадабарияа дээшэлүүлжэ, һуралсал гараһан байха юм. Мүнөө Мүнхэ Батомункуев, театрай дуушадай дунда эгээл залуунииньщье һаа, тэрэнэй амжалта, илалтанууд элирэнхэйл даа: Москвада үнгэрһэн «Хүгжэм ажабайдал соо» гэһэн Уласхоорондын мүрысөөнэй, тиихэдэ бүгэдэ Буряадай 2016 оной «Алтаргана» нааданай илагша боложо тодорһон юм.

Энэ мүнөө болохоо байһан тоглолтодо үндэһэн «Байгал» театрай хүгжэмэй арадай зэмсэгүүдэй шуулгынхид барандаа наадаха, тиихэдэ Бүтидэй Дондог-Сэрэн Оюна Баирова хоёр дуушад хабаадаха. Тайзан дээрэ гарахаяа ерэһэн айлшад гэхэдэ, «Талын аялганууд» гэһэн театрай дуушан Чимит Санжимитупов, тиихэдэ 2016 оной «Алтаргана» нааданда илажа гараһан Дугар Бадмажапов гэгшэд дуулаха гэжэ хараалагданхай. Дуушадта Саян Манжигеев наадажа үгэхэ.

Мүнхэ Агын тойрогой Согто-Хангил тосхондо түрэһэн, П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй урлалай һургуулиин дуушадай таһагта һуража гараһан юм. Һургуулияа дүүргэмсээрээ сэрэгэй албанда абтаһан байгаа.

Угаа дамжажа дуушан болоһон хаб гэжэ Мүнхэ хөөрэдэг. Тэрэнэй аба хүгшэн аба хоёрынь дууша, тойрогоо дүүрэн мэдээжэ болоһон хүнүүд байһан юм гээ.  

 

02.02.2018