Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

Санкт-Петербургын ажаһуугшад Буряадай гүрэнэй Циркын наада хараба


Санкт-Петербургын гүрэнэй циркдэ Буряадай Цирк «Байгалай домогууд» гэһэн наада харуулба.

Санкт-Петербург хотын гүрэнэй цирк хадаа Цирк Чинизелли гү, али Цирк на Фонтанке гээд олондо мэдээжэ. Энэ цирк Ородой Холбоото Улас дотор үнинэй хүдэлдэг циркнуудай нэгэн юм. «Баледэй хатаршадай дунда суута Мариинска театр мэтэ циркын һалбарида Цирк Чинизелли суутай», - гэжэ Буряадай Циркын захирал Наталья Борисова тэмдэглэбэ.

Ородой Холбоото Уласай гүрэнэй циркын мэргэжэлтэд зорюута Санкт-Петербург ерэжэ, Буряадай Циркын «Байгалай домогууд» гэһэн наада хараһан байна. Арадайнгаа түүхэ домогто үндэһэлэн Буряадай Циркын табиһан наада мэргэжэлтэд үндэрөөр сэгнэбэ. Ород гүрэнэй бусад можо нютагуудта үндэһэн соёлоо харуулһан циркын наадан хомор байдаг ха юм. Циркын коллектив бүхэн Цирк Чинизеллидэ наада харуулха эрхэдэ хүртэдэггүй гэжэ тэдэнэр тэмдэглэбэ.

1800 хүнэй һууритай танхимда зүү хадхаха зайгүй олон зон сугларжа, халуунаар Буряадай зүжэгшэдые угтан абаһан байна. 10,5 часай туршада самолёдоор ниидэжэ, Южно-Сахалинск хотоһоо Санкт-Петербург хүрэтэр Константин Лигай түрэлхид ерэһэн байна. Бага наһанайнгаа хүсэл бэелүүлхэеэ Константин Ли Алас Дурна зүгһөө Буряад Улас зөөжэ ерэһэн юм.

Буряад Уласай 17 зүжэгшэд наада харуулжа, Санкт-Петербургын ажаһуугшадай дура буляаһан байна. Февралиин 20-до тэдэнэр нютагаа бусажа, февралиин 24-дэ Буряадайнгаа ажаһуугшадта «Байгалай домогуудаа» бэлэглэхэ. 

 

20.02.2018 Автор: /burunen.ru/