Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

«АЛТАН ХАЙША». ЭДИР ЗҮЖЭГШЭД ЕХЭ НААДАНДА СУГЛАРХАНЬ


Байгша оной мартын 13-14-нэй үдэрнүүдтэ Улаан-Үдэдэ хүүгэдэй театрнуудай «Алтан Хайша дангинада айлшаар» гэһэн ехэ наадан мүрысөөнэй гуримаар үнгэрхэ.

Эдир зүжэгшэд театрай урлалай хэдэн шэглэлээр шэнэ зүжэгүүдые дурадхаха гэбэл: драмын, энеэдэнэй, хүүхэлдэйн, үльгэр онтохонуудай, самай, хүгжэмтэ зүжэгүүд.

Зүжэгшэдөө бишыханууд гэжэ голонгүй, тэдэнэй наадые шүүлгын мэргэжэлтэ бүлэг сэгнэхэ юм. Тэрэ бүлэгэй тоодо Буряадай театрнуудай найруулагшад, зүжэгшэд, Зүүн-Сибириин соёлой дээдэ һургуулиин багшанар оролсоно. Илагшадые иимэ нэрлэгдэһэн заабаринуудаар хаража сэгнэхэ гэбэл: «Зүжэгэй эрхим хүдэлмэри», «Зүжэгэй үзэгдэлнүүдтэ эрхимээр наадагша», «Зүжэгые хүгжэмэй талаар эрхимээр шэмэглэгшэ», «Тайзанай эрхим хубсаһан», «Зүжэгэй эрхим зураг (байгуулга)», «Найруулгын эрхим хүдэлмэри».

Энэ ехэ наадан-мүрысөөе эмхидхэн байгуулагшад: Буряад Уласай Соёлой яаман, Буряадай улас түрын уран бэлигэй түб, Буряадай улас түрын хүүхэлдэйн театр «Үльгэр».

Наадан дээрэ заагдаһан 13-14-нэй үдэрнүүдтэ дуу хүгжэмэй байшангай тоглолтын танхим соо 10 сагһаа эхилхэ юм.     

05.03.2018 Автор: Николай Шабаев оршуулба