Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

БАЙГША ОНОЙ БААТАРНУУД, ДАНГИНАНАР

Анна Огороднигай гэрэл зурагууд
Анна Огороднигай гэрэл зурагууд

Дангинын титим Айна Доржиева Дари Бадмаева хоёрто хүртэжэ, Зоригто Нанзатов Барас Дайндаров хоёр 2018 оной Баатарнууд болобо

Нааданай дүн бүхыдөө иигэжэ харагдана:

III шатын дипломууд барюулагдаба:

«Эдир Баатар» гэжэ нэрлэгдэһэн заабарида – Гармаев Баясхалан, Алтай тосхон, Хяагтын аймаг

«Эдир Дангина» гэжэ нэрлэгдэһэн заабарида – Амарзаяа  Индра, Харганаа тосхон, Сэлэнгын аймаг

«Баатар» гэжэ нэрлэгдэһэн заабарида – Сайдуков Юрий, Эрхэдэй тосхон, Оһын аймаг, Эрхүү можо

«Дангина» гэжэ нэрлэгдэһэн заабарида – Дондукова Алина, Улаан-Үдэ хото, П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй урлалай һургуули

 

II шатын дипломууд:

«Эдир Баатар» гэжэ нэрлэгдэһэн заабарида – Эрдынеев Арья, Зургаан-Дэбэ тосхон, Сэлэнгын аймаг

«Эдир Дангина» гэжэ нэрлэгдэһэн заабарида – Жагбаева Оэлун, Мэлэ тосхон, Захааминай аймаг

«Баатар» гэжэ нэрлэгдэһэн заабарида – Иванов Федор, Аршаан тосхон. Түнхэнэй аймаг. П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй урлалай һургуулида һурахаяа орохо эрхэдэ хүртэбэ

«Дангина» гэжэ нэрлэгдэһэн заабарида – Убашеева Бэлигма, Хэрэн тосхон, Түнхэнэй аймаг

I шатын дипломууд:

«Эдир Баатар» гэжэ нэрлэгдэһэн заабарида – Базаров Александр, Улаан-Үдэ хотын гимнази

«Эдир Дангина» гэжэ нэрлэгдэһэн заабарида – Ринчино Дарья, Жэмһэг тосхон, Түнхэнэй аймаг

«Баатар» гэжэ нэрлэгдэһэн заабарида – Самаев Анатолий, Өөрлиг тосхон, Ахын аймаг

«Дангина» гэжэ нэрлэгдэһэн заабарида – Имегенова Софья, Хогот тосхон, Баяндайн аймаг. Эрхүү можо

 

ИЛАЖА, ЛАУРЕАДууд бологшодой дипломууд:

«ЭДИР БААТАР» гэжэ нэрлэгдэһэн заабарида – Дайндаров Барас, Харлан тосхон, Бэшүүрэй аймаг

«ДАНГИНА» гэжэ нэрлэгдэһэн заабарида – Бадмаева Дари, Улаан-Үдэ хото, хэлэ бэшэгэй шэглэлтэй 3-дахи гимнази-һургуули

«БААТАР» гэжэ нэрлэгдэһэн заабарида – Нанзатов  Зоригто, Улаан-Үдэ хото, Уласай буряад нэгэдэхи үндэһэн лицей-интернат һургуули

«ДАНГИНА» гэжэ нэрлэгдэһэн заабарида – Доржиева Айна, Дүтэлүүр тосхон, Захааминай аймаг.

Илагшад Буряад Уласай Соёлой яаманай, Уласай арадай уран бэлигэй түбэй мүнгэн шангуудаар, үнэтэ бэлэгүүдээр урмашуулагдаа.

Энэ мүрысөөнэй гуримаар үнгэрдэг ехэ нааданай гаргашануудые өөр дээрээ даажа абаһан эбээн тэдхэгшэдые нэрлэбэл: П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй урлалай һургуули (захирал Б. Б. Турбянов), Зоригто, Нонна Тогочиевтанай театр (захирал З. Ж. Тогочиев), «Буряад Уластахи Оросой гоё һайхан» гэһэн ниитэ хүдэлөөн (захирал Р. Д. Уюина), Хубсаһанай зохёохы студи (хүтэлбэрилэгшэ И. В. Сарапулов), «Буряадай юртэмсэ» гэһэн сэнхир дэлгэсэй ба агаарай долгиной хамжаан (захирал Р. Б. Лубсанов), «Буряад үнэн» гэһэн хэблэлэй байшан (захирал, ахамад хинагша Б. Д. Балданов), «Баян Брен» гэжэ Үндэһэн маягаар хубсаһа оёдог үйлэдбэри (захирал Т. Б. Раднаева), «Азалия» гэжэ сэсэгэй дэлгүүр (захирал А. В. Батранина), «Айлана АРТ» гэжэ дулаан самса оёлгын газар (хүтэлбэрилэгшэ А. А. Цыренова), «Домбо» гэжэ шаажан үйлэдбэри (хүтэлбэрилэгшэдынь Н. Н. Местникова, М. Е. Антонова), «ZAM» гэжэ үндэһэн наймаанай дэлгүүр (хүтэлбэрилэгшэнь А. А. Цыренова).     

07.03.2018 Автор: Николай Шабаев оршуулба