Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

«СИБИРИИН 321-дэхи» ГЭҺЭН ФИЛЬМЫН БЭЛЭН ХЭҺЭГҮҮД ХАРУУЛАГДАБА


Найруулагша Солбон Лыгденов тус фильмын ямар шатадаа, яажа буулгагдажа байһан тухай хөөрэжэ үгөө.

Фильмын авторай хэлэһээр манай хизаарай нютаг бүхэндэ дайнай газарһаа бусажа ерээгүй сэрэгшэдтэ зорюулагдаһан хүшөөнүүд бии гээшэ. Дайнһаа амиды мэндэ бусажа ерээд, нютагтаа наһа бараһан сэрэгшэдэй нэрэнүүд тэдэ бусажа ерээгүй сэрэгшэдэй хажууда һиилэгдэдэг болоһоор үнишье болоогүй. Энээн тухай оройдоошье хэлэнгүй байжа гү, али «…маанарые үхэлөөр занажа баадхадаг байгаа…» гэхэнь бэлэгтэ буруу.

– Түүхые байһан соонь зураглажа, арад зондо хүргэхэ гээшэ манай нангин уялга, – гэжэ Солбон Лыгденов хэлэнэ.

Тиихэдээ кино найруулагша өөрынгөө түрүүшын «Булаг» (2013 он) гэжэ кино тухай, кино буулгадаг «МонУлаФилмз» гэжэ студи тухайгаа, энэ мүнөө үедөө буулгагдажа байһан «Сибириин 321-дэхи» гэһэн фильмынгээ мүнгэн һангай асуудалнууд дээрэ тогтобо.

Гэхэтэй, Улаан-Үдэ хотодо энэ киногойнгоо дүүргэгдээд байһан хубиие майн 9-дэ харуулха юм гэжэ һануулая. Сталинград шадархи байлдаанда Совет сэрэгшэдэй фашис сэрэгые бута сохиһон баатаршалгада хабаадалсаһан сибириин сэрэгшэдэй ехэ хубита бии гэжэ мэдэнэбди. Тэрэ гэһээр үнгэрһэн 75 жэлэй ойе үнгэрһэн февраль һарада тэмдэглээ бэлэйбди.

Оросой Холбооной дэмжэлгэ үзүүлээ һаань, энэ кино 2018 оной һүүл багаар гү, али 2019 оной эхеэр ороной дэлгэстэ гараха ёһотой.

12.03.2018 Автор: Николай Шабаев оршуулба