Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

Урданай данса бэшэгэй гүрэнэй газар «АрхивFEST/Бурятия» гэһэн ехэ наада түрүүшынхиеэ үнгэргэнэ


Энэнь урданай данса бэшэгүүдые хадагалдаг газарай Оросой хэмжээндэ 100 жэлэй, Буряадай хэмжээндэ – 95 жэлэй, тиихэдэ Буряад Уласай тогтоһоор 95 жэлэй ойн баярнуудта зорюулагдана.

Мартын 12-һоо 16 болотор табан үдэрэй туршада түүхээр һонирходог, түүхэ сэгнэдэг хүнүүдые һонирхуулха Буряадай урданай данса бэшэгэй гүрэнэй газарай, Буряад Уласай үзэсхэлэн дэлгэдэг үндэһэн газарай, Буряадай академическэ драмын театрай, Буряад Уласай үндэһэн номой һангай хамтын хэмжээ ябуулга хүлеэгдэнэ.

Мартын 12 – «АРХИВ+ТЕАТР» гэһэн түлэб. Буряадай академическэ драмын театрай зүжэгэй үедэ урданай данса бэшэгүүд түрүүшынхиеэ дэлгэгдэхэ. Тэндэ Хориин тайшаа тэрэнэй хатан Шойжод хоёр тухай «Шэнхинүүр шулуунууд» гэжэ зүжэгэй үйлын тэрэ үеын үнэн баримтанууд харуулагдаһан байха. Харагшад зэргэсүүлжэ үзэхэ аргатай байха. Хори буряадуудай зуун жэлнүүдэй туршада газар уһаяа үмсэлэлгэ, энэ асуудалнуудаар хандалганууд, газарай хилэнүүдые тодорхойлолго, Хориин талын дүүмын тайшаанар болон тушаалтад тухай, яармагуудһаа олзо оршо, адуу малай тоо толгой харуулһан дансануудые дэлгэхэ арга байха юм.

Мартын 13 – «АРХИВ+МУЗЕЙ»: Буряад Уласай үзэсхэлэн дэлгэдэг газарта Буряадай урданай данса бэшэгүүдые хадагалдаг газарһаа урданай гэрэл зурагууд, бусад саарһа дансанууд харагшадые анхарал татажа хөөрэхэ байха. Тэндэ «Урданай данса бэшэгүүд хөөрэнэ…» гэһэн элидхэл шагнаха арга байха юм.

Мартын 14 – «АРХИВ+БИБЛИОТЕКА»: Буряад Уласай номой һанда дэлгэгдэһэн Буряадай урданай данса бэшэгүүдые хадагалдаг газарай 90 гаран жэлнүүдэй түүхэ дүүрэн хэмжээндэ хаража болохо. Эндэ жасануудай шэглэлнүүд, лаблалгын удхатай дансанууд, дансануудай түрэл түрэлөөрөө суглуулбаринууд, баярта ушарнуудай ба дурасхаалай саг тоогой бэшэгүүд б.б. Иимэ олон шэглэлнүүдээр дансануудые нэгэ доро хараха арга эндэл олдохо.

Мартын 15 – «АРХИВ+ШКОЛА»: Буряадай урданай данса бэшэгүүдые хадагалдаг газарта һургуулиин һурагшадай үдэр үнгэрхэ. Энэ үдэр хүүгэд һонирхолтой үзэсхэлэн хаража, мэдэсэеэ дээшэлүүлхэ аргатай.

Мартын 16 – «АРХИВ+ТЕАТР»: Эндэ Агын аймагай, Дотор Монголой ажабайдалда хабаатай дансанууд, Америкын, Японой, Франциин элшэн сайдуудай хэрэглэжэ байһан саарһа дансанууд, дохёо бэшэгүүд дэлгэгдэхэ юм.

 

12.03.2018 Автор: Николай Шабаев оршуулба