Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

«ЭДИР ЗҮЖЭГ БЭШЭГШЭ». ЭНЭ СОМОГООР ТҮРҮҮШЫН ТУРШАЛГАНУУД БУРЯАД ТЕАТРТА ЭХИЛБЭ


Энэ туршалганууд мэдээжэ зүжэг болон бусад хэмжээ ябуулгануудай ябасын хубаари бэшэгшэ Вячеслав Дурненковай хүтэлбэри доро мартын 19-дэ хүдэлжэ эхилбэ.

Мартын 19-һөө 31 болотор үнгэрхэ энэ һанаашалга «Буряад Уласта буряад хэлэ сахин хүгжөөхэ» гэһэн Гүрэнэй ажал ябуулгын гаршаг доро эмхидхэгдэнэ. Тиихэдэ Буряад Уласай         болбосоролой ба эрдэм ухаанай яаманай зүгһөө дэмжэлгэ үзүүлэгдэнэ.   

Буряад хэлэн дээрэ бэшэхэ, зохёохо уран бэлигтэй хүүгэдые театрайнгаа дэргэдэ суглуулжа, зүжэг найруулан зохёолгодо һургаха зорилготой тус һургуули хүдэлжэ эхилбэ. Энэ һонирхолтой, юрын бэшэ хэмжээ ябуулга хадаа зохёохы туршалгануудай түхэлөөр үнгэргэгдэхэ. 8 хоногой туршада түрүү дүй дүршэл нэбтэрүүлэн хэрэглэдэг бэрхэ багшанар Вячеслав Дурненков, Анастасия Букреева ба театрай найруулагшадай хүтэлбэри доро эдир драматург болохо хүсэлтэй үхибүүд драматургиин арга боломжонуудтай, нюусануудтай танилсан, багахан зүжэгүүдые бэшэжэ һураха болоно. Хани халуун, дулаахан танилсалга боложо, түрүүшын хэшээлнүүд эхилбэ гээшэ. Буряад Уласай  олон аймагуудһаа, Үбэр-Байгалай хизаарай Агын тойрогһоо 17 үхибүүд ерээд, хабаадажа байна.

Вячеслав Дурненков 15 жэлэй туршада эдир зүжэгшэдые хүмүүжүүлжэ байдаг юм. Театрай найруулагшад болон зүжэгшэд эдир бэшэгшэдые харгалзажа байна. Түрүүшын үдэр ажаллаһанай удаа Вячеслав Дурненков: «Бэрхэ үхибүүд. Хэзээдэшье эхин дээрээ һанаагаа зобоно ха юмши даа, харин энэ үдэр ухаантай һонор, бэрхэ үхибүүд суглараа гэжэ харагдаба. Мүнөө дээрээ ойлгуулан хөөрэжэ байнабди, тиигэн бэшэжэ захалхабди. Арба хоноод эдээнэймнай хүдэлмэринүүд бэлэн болохо ёһотой. Хэды зүжэг бэшэгдэнэб, тэдэнь бултадаа тайзан дээрэ табигдаха гэжэ бидэ өөһэдынгөө зүгһөө найдуулнабди», – гэжэ хэлэбэ.

Энэ зохёохы туршалга 3 шатаһаа бүридэн үнгэрхэ: мартын 19-һөө 27 болотор – зүжэгүүдые бэшэлгэ, тэдээнээ багшанартаяа зүбшэн хэлсэлгэ;

мартын 28-һаа 30 болотор – бэшэгдэһэн зүжэгүүдэй удхаар тайзан дээрэ табилга, театрай зохёохы бүлэгтэй суг ажаллалга, бэлэдхэлнүүд; мартын 31 – зүжэгүүдые харалга. Зүжэгүүдые харалганай сагай эли болоходо дуулгахабди.

 

 

19.03.2018 Автор: Диляра Батудаева