Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

УРАН ШҮЛЭГШЭНЭЙ, ЗУРААШЫН, СЭТГҮҮЛШЭНЭЙ АЛТАША, МҮНГЭШЭ ДАРХАНАЙ ОЙН БАЯР


Оросой Холбооной соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Элбэг Содномович Манзаров эдэ үдэрнүүдтэ 70 наһанайнгаа ойн баяр тэмдэглэбэ.

Оросой Холбооной Уран зохёолшодой, Сэтгүүлшэдэй, Уран зураашадай холбоонуудай гэшүүн, Буряад Уласай габьяата уран зурааша, Буряад Уласай, Оросой Холбооной соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Элбэг Содномович Манзаров 1948 ондо Түнхэнэй аймагай Хойто-Гол нютагта түрөө. Буряадай дунда мэргэжэлэй багшанарай һургуулиин уран зурагай таhаг дүүргэһэн.

Һургуулиин наһанһаа шүлэг бэшэжэ захалһан Элбэг Манзаров уран зохёолдо яһала амжалтатай ажаллаһан, шог нааданда ехэ дуратай хадаа юм гү, илангаяа хоморой шадабари гэгдэдэг басни бэшэлгэдэ дүршэлтэй болоһон юм. «Золдоо хатарhан зомгооhон» (1982), «Модоной оройгоор» (1988), «Буян жаргал» (1995), «Наhанай утаhан» (1998) гэhэн шүлэгүүдэй болон баснинуудай номуудые буряад хэлэн дээрэ, тиихэдэ «Золдоо хатарhан зомгооhон» гэжэ номоо ород хэлэн дээрэ хэблүүлэнхэй.

Мүнгэшэ дархан Э. С. Манзаровай бүтээлнүүд гансашье орон нютагтаа бэшэ, хари холын оронуудай үзэсхэлэн дэлгэдэг газарнуудаар табигданхай. Энэ дүршэлдөө баһал дээдэ гарай дархан гээшэ. Наһанайнгаа амаралтада гаратраа түрэл Буряад үнэн һониндоо сэтгүүлшэнэй тушаалда ажаллажа ябаа.

Буурай ехэ Түнхэнэй буян үндэр дайдаһаа бужа ерэһэн нүхэрэйнгөө алдарта 70 наһанай ойн баяраар Буряад үнэн һониндоо суг ажаллаһан нүхэдынь, уран зохёолшод А. Л. Ангархаев, Б. Д. Балданов гэгшэд амаршалаа, тиихэдэ Буряад Уласай Соёлой яаман Буряадайнгаа үргэн олон соёлшодой хамаг һайхан сэдьхэлһээ халуун талархалаа мэдүүлээ.

Тиихэдээ «Хүндэтэ Элбэк Содномович, харгы замайтнай эхиндэ үндэр ехэ Мундарга, эмтэй домтой аршаанууд, Буха ноён, Бурхан баабай заяашатнай болонхой замай юрөөл айладхаа ха юм. Эхэ түрэл Түнхэнөө эльгэн соогоо бөөмэйлжэ, алдар нэрынь үргэжэ, абажа ябаат гамтайгаар. Урлалай орьёлдо гарахадаа үсэд нэтэрүү оролдолгоор, үдэр бүриин ажалай дүнгөөр, даруу, түбшэн сэдьхэл зүрхөөр дабажа гараат олон түмэн дабааень... Танай ажалай дүнгүүдээр Буряадаймнай соло үргэгдөө, уншагшын сэдьхэл һэргээн жэгнэхэ шэдитэй байгаат. Танай хүсэл оролдолгоор арадаймнай алдар нэрэнь дэлхэй дээрэ дэмы бэшэ дэлгэрээ. Олон олон жэлнүүд соо, ошо гарган бодолһоонь, олон зондоо хүндэтэй, омог сарюун урлалай жолоо табингүй ууган тоонто Буряадтаа эгээл ехэ хүндэтэй ябаһан Тандаа элүүр энхэ алдарта ойгоо угтажа, үри бэеын альган дээрэ гурбан зөөлэниие эдлэжэ һуухыетнай хүсэнэбди!» – гэһэн хүсэлөө мэдүүлбэд.

26.03.2018 Автор: Николай Шабаев