Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

БУРЯАД ТАЙЗАН ДЭЭРЭ «ДОН КИХОТ» ХАРААД БАЙХАДАА

Гэрэл зурагай автор  Анна Огородник
Гэрэл зурагай автор Анна Огородник

Олон түмэндэ мэдээжэ болоһон найруулагша Олег Юмовай баһал тэды түмэндэ мэдээжэ «Дон Кихот» гэжэ зүжэгэй түрүүшын хүшэгэ нээлгэн мартын 26-да болобо.

Түрүүшын харалгаһаа Ирина Булгутовагай һанамжануудые, хүндэтэ харагшад, уншагшад, таанарай һонорто дурадханабди.

«Хүлеэгдээгүй ушар тохёолдобо гээшэ. Олег Юмовай табиһан «Дон Киходые» хараха бодолтой театр ошоһон аад, үнэхөөр театрай ажабайдал үзэжэ гарабаб. Тэрэнь хүнэй ухаан бодолой хизаар, хилые үргэдхэбэ гэбэл: хэлэнэй, үндэһэ яһанай, сагай байдалые ехэ зохидоор, уран гоёор эбдэжэ хаяһан ушар болоно. Одоол хэлэнүүдэй, олон соёлой уулзуур дээрэ мүнөө үе сагай зүжэг бүтэбэ ха юм. Үдэр бүриимнай ажабайдалда ямараар таараһан гээшэб! Ушар байдалые үзэжэ, шудалжа ойлгохо бэщэ, харин байһан хэбээрнь, хараһань тэдыгээрээ ойлгодог болоһон мүнөө үемнай ямаршье һайхан сэдьхэлтэй, һайхан эрмэлзэлтэй Дон Киходуудые өөршөөдэггүй гэжэ һанадаг байгааб. Ямар аргаар хубиингаа ажабайдал һайжаруулжа, баяжахаб гэһэн оршон сагта юунэй Дон Кихот гээшэб гэтэр, тэрэл Дон Киходуудынь мүнөө үеын маанарые хубилгажа болохо байна гээшэ аал?

Тайзан дээрэ Дон Кихот – Баста Цыденов Санчо Панса – Солбон Субботин хоёр, хэтэ мүнхын, энээхэн Буряад тайзан дээрэ амидыржа бодоһон дүрэнүүд. Энеэдэтэйшье, һайхан абаритайшье, аляа хөөрхэнүүдшье… Үргэжэ, хөөргэжэ байтараа, хадхаад, шоглоод абаха – бултанда мэдээжэ болон һайшаагдадаг театрай шог наадан ондоо үнгэ будагуудаар харагдажа захална, зүжэгэй эсэсэй ажабайдалай     һандарал – эдэ бүгэдые 3 арай болохогүй сагай туршада нэгэ амяар хаража гаранаш. Ажабайдалда хабаатай хөөрэлдөөнүүд соо буряад хэлэн ямар гоёор дуулдана гээшэб! Хэрэгтэй аад лэ харуулжа болошогүй бодолнуудай хэтын арсалдаан үргэлжэлнэ. Юуб гэхэдэ Дон Киходой ухаан бодол соо байдаг Дульсинея, шэнээр, гоёор Дангина гэжэ нэрлэгдэн бии болоо. Тайзанай арада һүүдэр гэхэдэш, амиды бэеэрээ гараад байха.        

Ород үгэнүүдые тэрэ зандань буряад маягта оруулхада харагшадта энеэдэтэй болоно. Буряад оньһон үгэнүүд үргэнөөр, ехэ мэргэнээр, шэнэ удхаар хэрэглэгдэнэ. Эндэл open mind (эли харагдаһан ухаан, эли харагдаһан бодол) үзэгдэнэ.

Гайхалтай зүжэг болол даа. Манай зүжэгшэд харагшын сэдьхэл доһолгожо шадана даа. Дуратайб Буряад театртаа, һайн даа!»

Мүнөөдэр, Уласхоорондын театрай үдэр мартын 27-до – Дон Киходой хоёрдохи үдэр.

27.03.2018 Автор: Николай Шабаев оршуулба