Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

КЕМЕРОВО, БИДЭ ШАМТАЙБДИ!


Кемероводо болоһон галай аюулда хосорогшодой дурасхаалда гэжэ шаналал гашуудалай соносхогдоһон үдэрнүүдэй Буряад Уласта яажа үнгэрхэ тухай Буряад Уласай Соёлой яаманай мэдээсэл.

Мартын 27. Николай Бестужевай нэрэмжэтэ Ород драмын театр Уласхоорондын театрай үдэр – мартын 27-до үнгэрхэ ёһотой «Браво-2018» гэһэн хүхюу хүгтэй        хэмжээ ябуулгаяа болюулаа һэн. Иимэ ехэ аюулай ушараад байхада тайзан дээрэһээ бэе бэеэ амаршалжа, наада зугаа дэлгэжэ болохогүй ха юм. Зүжэгшэдые болон театрай бусад ажаллагшадые амаршалга, шагнал хайрануудые барюулалга тэрэл театр соогоо апрелиин 6-да 18:30 сагтаа эхилхэ гэжэ хойшолуулагдаа. Ород театрай таһалбари худалдадаг газарай утаһан 23 50 10 гэжэ дуулганабди.

Мартын 28. Оросой Холбооной бүхыдөө гүрэн дотороо шаналал гашуудал соносхоод байһан энэ үдэр «Коппелия» гэжэ зүжэг болюулагдажа, мүн лэ хойшолуулагдаа.
Тиихэдэ урданай соносхогдоһон Буряадай радиогой «Баян талын аялгын» сэхэ дамжуулга энэ үдэрһөө хойшолуулагдажа, мартын 31-дэ тэрэл сагтаа (18:30) театрай тайзан дээрэ эхилхэ. Энэ дамжуулгада абтаһан таһалбаринууд тэрэ үдэр хүсэндөө байха, гэдэргэнь бусааха гэбэлтнай, «Байгал» театрай таһалбари худалдадаг газарта бусаажа абаха ёһотой.

Мартын 28-да Буряадай дуу хүгжэмэй байшанда соносхогдоһон Екатерина Мечетинагай тоглолто галай аюулда хосорогшодой дурасхаалда зорюулагдан, хараалагдаһан сагтаа үнгэрхэ. Хүгжэм гээшэ ямаршье үгэһөө хүсэтэй ха юм даа.

Тиихэдэ энэл үдэр «Найдал» гэһэн уласхоорондын мүрысөөн, үшөө Буряад театрай «Эдир драматург» ажалаа үргэлжэлүүлнэд. «Найдал» гэһэн мүрысөөндэ хари гүрэнһөө хабаадагшад бии, зониие сэнгүүлһэн хүхюу наадан бэшэ, мүрысөөн хадань иимэ шиидхэбэри абтанхай. «Эдир драматург» баһал мүнөөдэр ажалаа дүүргэхэ ёһотой юм.
Хотын зоной олоороо сэнгэдэг сэсэрлиг газарнуудаар хүгжэм табиха баһал хоригдонхой.

Кемероводо болоһон галай аюулда хохидогшодто Буряадаймнай соёлшод, харагшад болон шагнагшад гүнзэгы шаналал гашуудалаа мэдүүлнэ.                        
                     
 

28.03.2018